Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Messengers of Peace – program grantowy dla drużyn

 • Rozmiar czcionki
 • A+ A-

Związek Harcerstwa Polskiego rozdysponuje aż piętnaście minigrantów drużynom, które przedstawią najciekawsze i najbardziej wartościowe pomysły na działania na rzecz społeczności lokalnej.

Messengers of Peace (Posłannicy Pokoju) to inicjatywa zapoczątkowana przez Światowy Komitet Skautowy w 2011 r., która ma na celu wspierać i inspirować młodych ludzi do działania na rzecz społeczności lokalnej. Każde działanie podejmowane przez skautów, niezależenie od jego skali, które wiąże się z poprawą bezpieczeństwa czy pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa, wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju.

Kilka ważnych informacji:

 • Projekt zgłaszany do konkursu powinien być pomysłem na realizację harcerskiej służby na rzecz społeczności lokalnej (np. szkoły, wsi, gminy, osiedla, dzielnicy), która odpowiadać będzie aktualnym potrzebom wybranej społeczności.
 • Celem realizacji zgłaszanych projektów powinna być chęć osiągnięcia pozytywnej zmiany i poprawy aktualnego stanu społeczności lokalnej za pośrednictwem pełnionej na jej rzecz harcerskiej służby.
 • Tematyka projektów konkursowych powinna być związana ze wspieraniem osób w trudnej sytuacji finansowej i zwiększaniem ich szans na życie w godnych warunkach.
 • Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
 • Koordynatorem projektu powinien być drużynowy lub – w przypadku, gdy drużynowy nie jest osobą pełnoletnią – opiekun drużyny.
 • Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 1.200,00 PLN.
 • Zgłoszenie do programu musi być uprzednio zaakceptowane przez komendanta hufca.
 • Karta zgłoszenia projektu musi zostać zeskanowana i wysłana na adres MoP@zhp.pl nie później niż do godziny 24:00 27 września 2017 r.
 • Ocenie merytorycznej zostaną poddane projekty, które spełnią następujące kryteria formalne: podstawowa jednostka (drużyna lub gromada) zarejestrowana jest w systemie elektronicznej Ewidencji ZHP, całkowity wnioskowany wkład finansowy z programu Messengers of Peace nie przekracza kwoty 1.200,00 PLN, uzyskana akceptacja komendanta hufca. Ocena merytoryczna zostanie dokonana przez Główną Kwaterę ZHP biorąc pod uwagę sposób w jaki projekt odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej, adekwatność służby do wieku członków podstawowej jednostki (gromady lub drużyny), kreatywność i unikalność pomysłu na harcerską służbę. Główna Kwatera ZHP dokona wyboru 10 projektów, które zostaną zaakceptowane do realizacji.
 • Informacja o akceptacji projektu do realizacji zostanie podana 1 października 2017 r. na stronie internetowej zhp.pl. Koordynatorzy zwycięskich projektów zobowiązani będą do udziału w warsztatach wstępnych w ostatni weekend października oraz w warsztatach ewaluacyjnych, w których udział sfinansowany będzie ze środków programu Messengers of Peace, a także do bieżącego dokumentowania (fotografowania, nagrywania) prowadzonej służby.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami! Wyślij e-mail na adres MoP@zhp.pl! Koordynatorem programu jest phm. Aleksandra Kurek (Główna Kwatera ZHP/Biuro Kandydatury Jamboree 2023).