Monthly Archives: Wrzesień 2018

Zuchowe konkursy świąteczne

„Piękne, tradycyjne, polskie ozdoby świąteczne” to hasło Wielkiego Konkursu Świątecznego, do udziału, w którym zapraszamy wszystkie gromady zuchowe Chorągwi Śląskiej ZHP. Na zuchowych zbiórkach przygotujcie świąteczne majsterki w jednej, dwóch lub trzech z zaproponowanych przez nas kategorii. Do wykonania prac konkursowych użyjcie naturalnych materiałów, ale takich, które będą trwałe i możliwe do transportu. Zaplanujcie wykonanie majsterek, tak by w ich stworzeniu brała udział cała gromada. Życzymy wielu wspaniałych pomysłów, radości z wykonywanej wspólnie pracy i udanych zuchowych zbiórek.

„Jakiś we Wilijo takiś cołki rok”- MEGA KARTKA ŚWIĄTECZNA

Kolejny rok zachęcamy Wasze Namiestnictwo do udziału w Wielkim Konkursie Świątecznym. Tym razem zadanie konkursowe, zainspirowane przysłowiem „Jakiś we Wilijo takiś cołki rok”, polega na przygotowaniu, wspólnie z kadrą gromad zuchowych Waszego Hufca, MEGA KARTKI ŚWIĄTECZNEJ z oryginalnymi życzeniami na cały nadchodzący rok

 

REGULAMIN KONKURSÓW W FORMACIE DOCX

REGULAMIN W FORMACIE PDF

 

 

Przewodniczący ZHP i Naczelniczka ZHP: Wychowujemy w zgodzie z wartościami

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. Podstawowe zasady naszego działania określają przede wszystkim Statut ZHP oraz Podstawy Wychowawcze ZHP.

Fundamentem naszych wartości są niezmienne od 100 lat zasady harcerskiego wychowania: praca nad sobą, braterstwo i służba, a misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań. Wychowujemy młodych ludzi na uczciwych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli, patriotów i aktywnych członków wspólnot, prawych, umiejących odróżnić dobro od zła, otwartych i radosnych.

Podstawowy system wartości harcerskich jest opisany w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Za podstawowe cele naszego działania uznajemy w szczególności:

  • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni;
  • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów;
  • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

​Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych. ZHP jest stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie, a przynależność do ZHP jest dobrowolna.

Pragniemy podkreślić, że Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją otwartą dla każdego, kto cele działania ZHP traktuje jak swoje własne i postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami i wartościami harcerskimi.

Jedną z najważniejszych postaw, które kształtujemy wśród naszych harcerzy i instruktorów, jest poszanowanie godności i szacunek do drugiego człowieka, ponieważ każdy człowiek, mimo różnic, posiada taką samą godność i wartość. To Prawo Harcerskie, najważniejszy kodeks etyczny każdego harcerza i instruktora, stanowi, że harcerz w każdym widzi bliźniego, a Przyrzeczenie Harcerskie zobowiązuje nas do niesienia pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

Kierując się tymi zasadami, wychowujemy obywateli, którzy nie są obojętni na krzywdy i różnicowanie ludzi tylko dlatego, że są inni czy też myślą inaczej. Otwartość naszej organizacji oznacza bowiem, że jesteśmy organizacją różnorodną, mamy wśród naszych harcerzy i instruktorów zarówno osoby głęboko wierzące, jak i niewierzące, osoby zaangażowane w działalność społeczną, a nawet polityczną, o różnych przekonaniach i poglądach.

Szanujemy tę różnorodność i osobiste wybory, dopóki przekonania te lub działalność z nich wypływająca nie staną w sprzeczności z wartościami określonymi w Związku Harcerstwa Polskiego, bowiem to Prawo determinuje nasze działania.

Jasne fundamenty wychowawcze, kreowane przez założycieli harcerstwa Olgę i Andrzeja Małkowskich i niezmienne od narodzin harcerstwa oraz podkreślenie w pracy wychowawczej realizacji w codziennym życiu ideałów braterstwa, pracy nad sobą i służby – służby dla Ojczyzny i drugiego człowieka, powodują, że nasi instruktorzy docierają do młodych ludzi z różnych grup społecznych, dając im możliwość poznania i stosowania tych wartości w swoim życiu, także w przyszłości, po zakończeniu aktywnej służby harcerskiej.

Obecnie ZHP skupia w swoich szeregach ponad 100 tysięcy osób, reprezentujących różne pochodzenie, doświadczenia, a niekiedy również poglądy na otaczającą nas rzeczywistość. W tak dużej organizacji niezwykle ważne jest znalezienie wspólnych mianowników. Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie są takim mianownikiem. Nasi instruktorzy w codziennym działaniu kierują się dobrem dziecka. Za pomocą jedynej w swoim rodzaju, niezmiennej od 100 lat metody harcerskiej inspirują młodych ludzi do odkrywania świata wokół nich i kreowania go w duchu harcerskich wartości. Drużynowi, pozostając w kontakcie z rodzicami harcerzy w swoim środowisku działania, wypracowują program pracy drużyny, który pozwala młodemu człowiekowi zwiększyć swój potencjał, odkryć talenty i osiągnąć sukces przy zachowaniu w życiu fundamentalnych wartości naszego ruchu – odmienianego tu już przez wszystkie przypadki braterstwa, pracy nad sobą i służby.

Będąc tak powszechną organizacją, niejednokrotnie jesteśmy krytykowani przez różne grupy społeczne i polityczne za — jak twierdzą — eksponowanie lub pomijanie niektórych działań i zachowań. Tak dzieje się obecnie, ale i działo się w poprzednich latach i dziesięcioleciach, czy to w okresie III Rzeczypospolitej, czy transformacji ustrojowej, w PRL i w dwudziestoleciu międzywojennym. Realizując wiele projektów i działań programowych, które przede wszystkim utrwalają tradycje i podstawowe harcerskie wartości, ale także pozwalają poznać otaczający nas świat takim, jaki jest, mamy świadomość, że nie unikniemy takiej krytyki. Nie chcemy w takich wypadkach podejmować publicznej polemiki, bowiem mogłoby się to odbyć ze szkodą dla naszych wychowanków. Kierunek naszej programowej działalności wyznacza przyjęta na 40. Zjeździe ZHP Strategia ZHP na lata 2018-2025, która za podstawowe cele uznała skuteczne wychowanie młodych ludzi metodą harcerską w dochodzeniu do harcerskiego ideału wychowawczego opisanego w Prawie Harcerskim, wzmocnienie kadry wychowawczej i służby na rzecz społeczności lokalnej i kraju.

hm. Anna Nowosad – Naczelniczka ZHP
hm. Dariusz Supeł – Przewodniczący ZHP

Podsumowanie konkursu plastycznego „Jak zuch kocha Polskę?”

Plastyczne odpowiedzi na pytanie: „Jak zuch kocha Polskę?

 

Na pytanie „Jak zuch kocha Polskę?” odpowiedziały zuchy w pracach zgłoszonych na konkurs plastyczny, zorganizowany przez Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP, by uczcić setne rocznice – Odzyskania Niepodległości przez Polskę, powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Praca na zuchowych zbiórkach z Prawem Zucha oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i kształtowanie wyobraźni zuchów, to kolejne cele tej artystycznej inicjatywy.

Uczestnicy przesłali prace plastyczne wykonane różnorodnymi technikami, m.in.: prace rysowane akwarelami, kredkami ołówkowymi, malowane farbami plakatowymi, kolaże, wydzieranki, wylepianki i wiele innych.

W sumie 121 obrazów wykonanych przez 114 zuchów reprezentujących 17 gromad zuchowych z 12 hufców Chorągwi Śląskiej ZHP. Ocena prac należała do wyjątkowo trudnych, gdyż wszystkie zasłużyły na wyróżnienie. Ostatecznie nagrodzonych zostało 17 rysunków. 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło podczas Harcerskiej Imprezy Plenerowej 22 września 2018 roku. Odbyło się również uroczyste otwarcie wystawy prac konkursowych i zuchowy wernisaż. Wstęgę otwierającą wystawę przecięła hm. Patrycja Makarska-Chachaj zastępczyni Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP.

Wyniki konkursu:

I miejsce dla:

Matyldy Stefanowskiej 38 MGBGZ Zwierzaki Hufiec Beskidzki ZHP
Zofii Piechoty 16 GZ Czarne Stopki Hufiec ZHP Katowice
Milana Gawrońskiego NS Iskierka Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej
Jolanty Segiet 1 GZ Leśne Skrzaty Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej

 

II miejsce dla:

Leny Truchan 38 MGBGZ Zwierzaki Hufiec Beskidzki ZHP
Michała Gągały 7 GZ Roztańczone Świetliki Hufiec ZHP Częstochowa
Marysi Radeckiej 1 RŚGZ Przyjaciele Zielonego Lasu Hufiec ZHP Ruda Śląska
Antoniny Białek 1 GZ Leśne Skrzaty Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej

 

III miejsce dla:

Karola Puzoń 38 MGBGZ Zwierzaki Hufiec Beskidzki ZHP
Dominiki Zatoń 7 GZ Roztańczone Świetliki Hufiec ZHP Częstochowa
Elżbiety Benduckiej 16 GZ Czarne Stopki Hufiec ZHP Katowice
Mai Kalika 1 GZ Leśne Skrzaty Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej

 

Wyróżnienie dla:

Eweliny Swobody 5 GZ Poszukiwacze Nibylandii Hufiec ZHP Bytom
Poli Suski 7 JGZ Włóczykije Hufiec ZHP Jaworzno
Natalii Harmaj NS Iskierka Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej
Michaliny Hypki-Hałki 49 PGZ Szyszkowe Bractwo Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej
Magdaleny Pająk 11 GZ Tropiciele Słońca Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu pięknych prac, ogromnej kreatywności oraz wyobraźni artystycznej, jaką się wykazali przy tworzeniu zuchowych obrazów ilustrujących temat konkursu. Dziękujemy drużynowym i opiekunom gromad zuchowych, które wzięły udział w konkursie oraz wszystkim, którzy pomogli przy jego organizacji.

Galeria wyróżnionych prac, które można było zobaczyć podczas HIP 2018:

 

 

         

Czuj! Czuwaj!
Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP

Rajd Nocny „Łapmy Duchy”

Zapraszamy na XXVI Rajd Nocny „Łapmy Duchy” organizowany przez 69 HDT im. gen.Mariusza Zaruskiego oraz instruktorów Hufca Ziemi Zawierciańskiej. Już 13 października po raz dwudziesty szósty przystąpimy do rozwiązania mrocznej zagadki, a to wszystko przy blasku księżyca, w otoczeniu malowniczych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tym roku trasa rajdu będzie prowadziła z Bobolic do Włodowic i jak zawsze do wyboru są dwie trasy: krótka (14 km) oraz długa (24 km). Zgłoszenia na Rajd Nocny już wystartowały więc nie zwlekajcie, zbierzcie patrol i widzimy się na starcie.

Więcej informacji: https://lapmyduchy.zhp.net.pl/ oraz https://www.facebook.com/lapmyduchy/

Pozdrawiam,

pwd. Natalia Gajda 

Drużynowa 21 ZDH im.Urszuli Leszczyńskiej 

Zastępca komendanta Rajdu Nocnego „Łapmy Duchy”

Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

Tel.: 537114252