ostatnia aktualizacja: 17-12-2018

ZASADY ZATWIERDZANIA PLACÓWEK WYPOCZYNKU W CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ

ORGANIZATOR WYPOCZYNKU ZAPEWNIA:

– bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno- sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

– kadrę wychowawczą, którą stanowią: kierownik wypoczynku oraz wychowawcy;

– dostęp do opieki medycznej;

– program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

– żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594);

– bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779);

– bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i  ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7).

Zasady zatwierdzania placówek zimowego wypoczynku w Chorągwi Śląskiej

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187):

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:

– szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:

– szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

– mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą:

– organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

– co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza:

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej:

– szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;

– oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

– mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;

– oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

W razie jakiegokolwiek wypadku na obozie należy bezwzględnie zawiadomić Komendę Chorągwi. Dyżur całodobowo pełni Ośrodek Harcerski w Chorzowie tel. 32  241 32 91

Dokumenty organizacyjne:

Formularz zgłoszenia wypoczynku

Formularz zgłoszenia wypoczynku za granicą

Formularz zgłoszenia półkolonii

Zal. nr 2 Wzór Raport przedobozowy

Zal. nr 4 Książka Komendanta formy HALiZ

Zal. nr 5 Raport poobozowy

Dokumenty dla kadry:

Zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie – krk

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie komendanta o zorganizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oświadczenie kierownika wypoczynku o zapewnieniu dostępu do opieki medycznej

Potwierdzenie świadczenia wolontariatu na rzecz ZHP

Potwierdzenie stopnia podharcmistrza

Potwierdzenie uprawnień wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Dokumenty dla uczestnika:

karta_kwalifikacyjna_wzór_MEN –  wzór ten nie może być modyfikowany ani poszerzany

Wzór Warunki uczestnictwa

Załącznik do Karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika

Załącznik do Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika

Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek

Dokumenty finansowe:

Materiały finansowe

Regulaminy, instrukcje, inne przydatne

Instrukcja sanitarna

Rozporządzenie z 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Instrukcja Akcji Letniej i Zimowej GK – wersja finalna

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 155/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci

Polityka ochrony dzieci w ZHP (Załącznik do Uchwały GK ZHP nr 155/2016)

Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki wypoczynku przez osobę inną niż opiekun prawny

Zestawienie_przepisów_regulujących_wypoczynek_stan_na 24.04.2018