ostatnia aktualizacja: 18-05-2018

ZASADY ZATWIERDZANIA PLACÓWEK WYPOCZYNKU POD WZGLĘDEM PROGRAMOWO _ WYPOCZYNKOWYM W CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ

ORGANIZATOR WYPOCZYNKU ZAPEWNIA:

– bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno- sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

– kadrę wychowawczą, którą stanowią: kierownik wypoczynku oraz wychowawcy;

– dostęp do opieki medycznej;

– program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

– żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594);

– bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779);

– bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i  ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7).

KADRA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA.

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

– nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

– ukończyła 18 lat;

– posiada co najmniej wykształcenie średnie;

– ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Wyjątki od powyższej zasady:

– co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika;

– kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika.

 Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

– nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

– ukończyła 18 lat;

– posiada co najmniej wykształcenie średnie;

– ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

– posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:

– co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika

– kurs na kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza

– doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza

Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.

Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku.

W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci w oddziale przedszkola specjalnego, oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym odpowiednio w szkole podstawowej ogólnodostępnej, gimnazjum ogólnodostępnym lub szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, właściwej dla wieku tych uczestników:

– uczestników niesłyszących i słabo słyszących — od 6 do 8,

– uczestników niewidomych i słabo widzących — od 8 do 10,

– uczestników z chorobami przewlekłymi — od 10 do 16,

– uczestników z zaburzeniami psychicznymi — od 6 do 8,

– uczestników z niepełnosprawnością ruchową — od 8 do 12,

– uczestników z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim — od 10 do 16,

– uczestników z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym — od 6 do 8,

– uczestników z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi — od 2 do 4,

– uczestników niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania — od 10 do 16.

 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187):

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:

– szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

 

W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:

– szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

 

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

– mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

 

W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą:

– organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

– co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza:

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej:

– szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;

– oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

 

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

– mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;

– oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

 

Przepisy karne

– Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny.

– Tej samej karze podlega, ten kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

 

TRYB ZATWIERDZANIA PLACÓWKI WYPOCZYNKU

Każdy organizator placówki wypoczynku jest zobowiązany do jej zatwierdzenia i terminowego rozliczenia.  Za terminowe zatwierdzenie i rozliczenie wszystkich placówek organizowanych przez hufiec i jego jednostki odpowiada Komendant Hufca i Komendant Obozu.

 Placówka będzie zatwierdzona po wcześniejszym uregulowaniu przez hufiec składek członkowskich.

WYPOCZYNEK  ZATWIERDZAMY W KOMENDZIE CHORĄGWI W KOLEJNOŚCI:

– na 30 dni przed – zatwierdzenie organizacyjne (zgoda Komendanta Chorągwi na wyjazd);

– na 7 dni przed – zatwierdzenie finansowe.

 

Do zatwierdzenia obozów / kolonii pod względem programowo – organizacyjnym  potrzebne są następujące dokumenty:

1.Formularz zgłoszenia wypoczynku właściwy dla danej formy podpisany przez komendanta  hufca – 2 egz.

2. Program (plan pracy) zatwierdzony przez komendanta hufca – 1 egz.

3. Kserokopia zaświadczeń uprawniających do podjęcia pracy w placówce w charakterze kierownika, wychowawcy i kadry medycznej, zaświadczenia o niekaralności, wyciąg z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – 1 egz.

4. Raport przedobozowy podpisany przez komendanta hufca 2 egz.

5. Dokument (umowa) określający zasady użytkowania obiektu (terenu) – 1 egz.

6. Umowy z innymi podmiotami lub jednostkami ZHP – zatwierdzone przed ich  podpisaniem przez Komendanta Chorągwi lub osobę przez niego upoważnioną – 1 egz.

7. Książeczkę ratownika dla obiektów z basenem lub kąpieliskiem – 1 egz.

8. Szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo – rekreacyjnych – 1 egz.

9. Kopię wydanej    opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej)  Państwowej Straży Pożarnej  , w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych – 1 egz.

10. Oświadczenie kierownika wypoczynku o zapewnieniu dostępu do opieki medycznej – 1 egz.

11. Oświadczenie komendanta obozu, że organizowana forma wypoczynku zostanie zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami – 1 egz.

12. Warunki uczestnictwa – 1 egz.

 

 

DANE KONTAKTOWE DO BIURA KOMENDY CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP

AL. KORFANTEGO 8

40-004 KATOWICE

tel.: 322588997, 2586996 fax: 322599110

e-mail: biuro@slaska.zhp.pl, slaska@zhp.pl

 

SZTAB HAL

 1. Aleksandra LECHOCKA – Szef sztabu tel. + 48 665 665 580
 2. Andrzej LICHOTA
 3. Robert DUDA
 4. Patrycja MAKARSKA – CHACHAJ
 5. Zdzisław KONECKI
 6. Anna MIERNIK
 7. Janusz KARAŚ
 8. pani Agnieszka GRAMZA
 9. pani Agnieszka PODWIKA
 10. druhna Sabina PAWEŁCZYK
 11. Elżbieta BARTOSIK

Uwaga!

W razie jakiegokolwiek wypadku na obozie należy bezwzględnie zawiadomić Komendę Chorągwi. Dyżur całodobowo pełni Ośrodek Harcerski w Chorzowie tel. 32  241 32 91

Przydatne dokumenty:

Formularz zgłoszenia wypoczynku

Formularz zgłoszenia wypoczynku za granicą

Formularz zgłoszenia półkolonii

Formularz zapytania o niekaralność

Oświadczenie komendanta o zorganizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oświadczenie kierownika wypoczynku o zapewnieniu dostępu do opieki medycznej

Potwierdzenie świadczenia wolontariatu na rzecz ZHP

Potwierdzenie stopnia podharcmistrza

Potwierdzenie uprawnień wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Materiały finansowe ze szkolenia HAL-2017

Instrukcja sanitarna

Rozporządzenie z 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Zal. nr 1 Wzór Warunki uczestnictwa

Zal. nr 2 Wzór Raport przedobozowy

Zal. nr 4 Książka Komendanta formy HALiZ

Zal. nr 5 Raport poobozowy

Zal. nr 9 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Zal nr 9a. Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek

Instrukcja Akcji Letniej i Zimowej GK – wersja finalna

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 155/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci

Polityka ochrony dzieci w ZHP (Załącznik do Uchwały GK ZHP nr 155/2016)

Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki wypoczynku przez osobę inną niż opiekun prawny

Oświadczenie o niekaralności

Zestawienie_przepisów_regulujących_wypoczynek_stan_na 24.04.2018