Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Projekt „Kompetencje cyfrowe dla NEET”

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Realizacja projektu przyczyni się w znaczący sposób do poprawy sytuacji młodych ludzi, mieszkańców województwa śląskiego, pozostających bez pracy i nie kształcących się w systemie stacjonarnym, w tym 25 osób z niepełnosprawnościami, czyli osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Do projektu zapraszane są osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

·          Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

·          Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

·          Nie szkolą się.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1.       Poradnictwa zawodowego,

2.       Szkoleń zawodowych, takich jak:

·         ECDL BASE (B1 – Podstawa pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne)

·         ECDL IT Security (kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi)

·         Efektywne kierowanie zespołem

3.    Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie.

4.    Pośrednictwa pracy

Organizatorzy gwarantują:

·       jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 764,75 zł

·       stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 750 zł za każdy miesiąc stażu. 

·       materiały szkoleniowe

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej) oraz os. ze stopniem niepełnosprawności.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób młodych z woj. śląskiego, w tym minimum 25 os. z niepełnosprawnością,
w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie 01.05.2016 r. – 31.07.2017r.

PLAKAT DO POBRANIA