Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Harcerska Akcja Letnia 2018

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Druhny i Druhowie!

Właśnie rozpoczęła się kolejna Harcerska Akcja Letnia. Tak, jak w latach ubiegłych będzie to  największe wydarzenie programowo – organizacyjne przed jakim staną harcerskie komendy. Dodatkowo w tym roku  dużym wyzywaniem  będzie dla nas wyjazd na Zlot ZHP w Gdańsku, w którym z naszej chorągwi weźmie udział blisko 2.300 harcerzy i instruktorów. Naszym największym marzeniem jest, by tegoroczna akcja letnia przebiegła prawidłowo, bezpiecznie –  a nasi podopieczni wrócili z kolonii i obozów bogatsi o zdobytą wiedzę czy też sprawności.

Zgodnie z Komunikatem Naczelniczki ZHP przypominamy o zadaniach i obowiązkach spoczywających na organizatorach a przede wszystkim na komendach chorągwi w zakresie organizacji, zatwierdzania form wypoczynku oraz prawidłowego nadzoru i przekazywania natychmiastowej i wyczerpującej informacji o sytuacjach kryzysowych.

Zadania te wynikają m.in. z:
• Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity opublikowano w Dz.U. 2016 poz. 1943);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452);
• Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno–sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami;
• Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018).

W szczególności przypominamy, że:
• Rozpocząć funkcjonowanie może tylko i wyłącznie wypoczynek zatwierdzony przez komendę chorągwi (lub upoważnioną harcerską komendę) i zatwierdzony przez MEN po zarejestrowaniu w bazie wypoczynku na http://wypoczynek.men.gov.pl.
• O wszelkich zmianach dotyczących zgłoszonej i zarejestrowanej formy wypoczynku (np. dotyczących terminu, liczby uczestników, kadry pedagogicznej, kierownika wypoczynku) organizator niezwłocznie zawiadamia pisemnie kuratora oświaty i komendę chorągwi.

Wszystkich komendantów hufców prosimy o:

1. Zamieszczenie na stronach internetowych harcerskich komend (organizatorów) informacji o organizowanych wypoczynkach (termin, lokalizacja i numeru telefonu kontaktowego komendy/ organizatora).
2. Poinformowanie organizatorów wypoczynków o konieczności:

  • przeprowadzenia dla kadry wypoczynku instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia i życia uczestników i kadry, zasad ochrony przeciwpożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach;
  • zaznajomienia uczestników z obowiązującymi na wypoczynku regulaminami dotyczącymi m.in. zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia i życia, zasad ochrony przeciwpożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach itp.;
  • opracowania regulaminu zasad bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku nagłych zjawisk atmosferycznych, a także przeprowadzenia w pierwszych dniach obozu co najmniej jednego próbnego alarmu, w trakcie którego przećwiczona zostanie ewakuacja;
  • oznakowania dróg dojazdowych na miejsce wypoczynku, wyznaczenia i oznakowania dróg i miejsc ewakuacji oraz miejsc bezpiecznych zbiórek uczestników w sytuacjach zagrożenia pogodowego, pożarowego jak również przygotowania i przeszkolenia kadry instruktorskiej oraz uczestników w tym zakresie;
  • informowania we właściwych dla miejsca wypoczynku: urzędzie gminy, komendzie powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, komendzie rejonowej Policji o miejscu lokalizacji placówki wypoczynku, czasie jej trwania, telefonach kontaktowych do kadry wypoczynku, jak również uzyskania telefonów kontaktowych miejscowych służb ratowniczych.

Prosimy również o:

  • niezwłoczne informowanie Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP o wszystkich zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych, które wydarzą się podczas trwania letniego wypoczynku i będą dotyczyły uczestników i kadry Harcerskiej Akcji Letniej /bez względu na przynależność organizacyjną/.
  • Wzajemne wspieranie się i udzielanie pomocy jako organizatorzy, ale także jako gospodarze terenów, na których zlokalizowany jest letni wypoczynek. Proszę o wzajemne informowanie się o problemach wynikających na terenie działania chorągwi, a mogących mieć wpływ na jakość, sprawne i bezpieczne zrealizowanie zadań Harcerskiej Akcji Letniej w 2018 r.

 

Podajemy dane kontaktowe w sprawach dotyczących HALiZ:
• Pełnomocnik Komendantki Chorągwi ds. HAL 2018 – hm. Aleksandra Lechocka, tel. 603 419 508,  665 665 580, e-mail: aleksandra.lechocka@slaska.zhp.pl

Zachęcamy do korzystania z poradnictwa zamieszczonego na www.haliz.zhp.pl gdzie, poza wyciągiem z obowiązujących przepisów regulujących wypoczynek, znajdują się praktyczne porady odpowiadające na zgłoszone zapytania i interpretacje prawne.