Betlejemskie Światło Pokoju w Piekarach Śląskich

W poniedziałek 14 grudnia br. odbyły się uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich, w których wzięli udział zuchy, harcerze i instruktorzy naszej Chorągwi, a także: pani Sława Umińska – Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie, pan Piotr Buchwald – Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie, pan Stanisław Korfanty – Laureat Laski Skautowej, hm. Anna Peterko – Komendantka Chorągwi, hm. Andrzej Lichota – Skarbnik Chorągwi, hm. Patrycja Makarska – Chachaj – Zastępczyni Komendantki Chorągwi oraz hm. Jan Piechaczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi.

Laska Skautowa dla druha Henryka Górnego

W sobotę 12 grudnia br. odbył się Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, w którym wzięli udział: Skarbnik ZHP – hm. Paweł Chmielewski, Komendantka Chorągwi – hm. Anna Peterko oraz Skarbnik Chorągwi – hm. Andrzej Lichota. Podczas Zjazdu została wręczona Laska Skautowa druhowi Henrykowi Górnemu. Druhowi Henrykowi serdecznie gratulujemy !

Betlejemskie Światło Pokoju u przedstawicieli służb mundurowych

W poniedziałek 14 grudnia br. druhna hm. Anna Peterko – Komendantka Chorągwi oraz druh hm. Andrzej Lichota – Skarbnik Chorągwi, przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce pana płk Jacka Gartmana – Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej; pana mł. insp. Grzegorz Mucha – Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach,  pana mł. insp. Rafała Stanka – Dowódcy Katowickiego Oddziału Prewencji, pana płk Bogdana Bednarka – Kierownika Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Chorzowie oraz pana płk Zbigniewa Piątka – doradcy Marszałka.

Spotkanie opłatkowe przedstawicieli organizacji kombatanckich i niepodległościowych

14 grudnia br. na zaproszenie Marszałka województwa pana Wojciecha Saługi odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli organizacji kombatanckich i niepodległościowych, w którym wzięli udział: hm. Anna Peterko, hm. Andrzej Lichota, phm. Anna Miernik, phm. Michał Pińczyński, pwd. Marta Kuter oraz harcerze z 11 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Polana” z Hufca Katowice. Podczas spotkania druhna Komendantka Chorągwi przekazała Betlejemskie Światło Pokoju na ręce pana ppłk Mariana Piotrowicza oraz pana Włodzimierza Czechowskiego.   Więcej