INFORMACJE OGÓLNE.

Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, działającą na terenie województwa śląskiego.

Zgodnie z danymi ze Spisu Harcerskiego z dnia 01.01.2014r. Chorągiew Śląska zrzesza 10. 244 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, seniorów i instruktorów z 34 hufców ZHP, które funkcjonują prawie we wszystkich większych miastach regionu. Teren działania Chorągwi obejmuje następujące regiony: śląski, małopolski, zagłębiowski, częstochowski oraz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska ZHP:

 • stwarza warunki do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka;
 • upowszechnia i umacnia w społeczeństwie przywiązane do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni;
 • stwarza warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi;
 • upowszechnia wiedze o świecie przyrody, przeciwstawia się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą;
 • wspomaga i koordynuje działalność drużyn i hufców ZHP na terenie województwa;
 • buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców;
 • inicjuje i wzmacnia działalność programową i metodyczną;
 • koordynuje, nadzoruje i systematycznie ocenia komendy hufców i wszystkie jednostki organizacyjne na szczeblu chorągwi;
 • zajmuje się kształceniem kadry instruktorskiej;
 • współpracuje z władzami regionalnymi;
 • pozyskuje środki materialne i finansowe na bieżącą działalność;
 • utrzymuje i rozwija kontakty z władzami samorządowymi oraz propaguje w środowisku idee harcerskie, a w szczególności służbę Bogu, Polsce i ludziom, jako podstawy harcerskiego sposobu na życie.

Oprócz zadań statutowych Chorągiew:

 • organizuje kursy i seminaria o charakterze otwartym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży;
 • upowszechnia ideę wolontariatu oraz organizuje wolontariuszy do realizacji celów statutowych;
 • prowadzi działalność międzynarodową, w tym działalność na rzecz integracji europejskiej;
 • upowszechnia wiedzę o świecie przyrody, przeciwstawia się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtuje potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą, organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego;
 • organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa;
 • inicjuje i realizuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom;
 • działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego;
 • organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania, zarówno dla członków ZHP, jak i dzieci i młodzieży niezrzeszonej często pochodzących z rodzin o niskim statusie społecznym;
 • zajmuje się rehabilitacją i rewalidacją dzieci niepełnosprawnych;
 • podejmuje akcje oświatowe w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu zarówno wśród harcerzy, jak i młodzieży niezrzeszonej;
 • stara się także popularyzować idee demokracji, odpowiedzialności obywatelskiej i świadomości narodowej jako wartości, wynikających z harcerskich ideałów;
 • przeciwdziała również patologiom społecznym poprzez rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.

Śląscy harcerze działają na rzecz regionu, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach społecznych, do których zaliczyć możemy między innymi:

 • Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
 • Akcję Sprzątania Świata,
 • Akcję “Czyste Tatry”,
 • Organizację imprez z okazji Dnia Dziecka, Świętego Mikołaja,
 • Obsługę medyczną podczas takich imprez jak: pielgrzymki, wizyta Ojca Świętego,
 • “Paczka dla Macedonii” – zbiórka wyposażenia szkolnego dla dzieci z Macedonii,
 • Dni Godności Osób Niepełnosprawnych,
 • Przeciwdziałanie i usuwanie skutków kataklizmów,
 • I wiele innych.

Chorągiew Śląska podejmowała się organizacji wielu zadań i przedsięwzięć programowych, do których zaliczyć możemy między innymi:

 • Odrzański Spływ Wiosenny,
 • Jesienny Spływ Wiślany,
 • Festiwal Piosenki Zuchowej “Wesołek”,
 • I, II, III i IV Zlot Chorągwi Śląskiej,
 • Kampania programowa “Skąd nasz ród…”,
 • Kampania programowa “Od tradycji Q nowoczesności”,
 • Harcerskie Imprezy Plenerowe,
 • Moc Zielonych Atrakcji,
 • Międzynarodowy Zlot Oldskautów,
 • Ogólnopolska Konferencja Harcmistrzowska “Znaczenie autorytetów w kształtowaniu młodego człowieka”,
 • Ogólnopolskie Seminarium Instruktorskie “Jakość życia”,
 • I wiele innych.

Wiele razy harcerze i instruktorzy naszej Chorągwi zdawali egzamin z wykonanej służby Polsce i Bliźnim. Ostatni taki egzamin miał miejsce w dniu 28.01.2006 r. podczas ogromnej katastrofy, jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Słowa „nieść chętną pomoc bliźnim ”, będące naszym życiowym drogowskazem, wiele druhen i druhów, bez chwili zastanowienia, przekształciło w czyny podejmując akcję ratowniczą oraz służbę wśród poszkodowanych. Ich ofiarna i bezinteresowna służba na rzecz ofiar i ich rodzin została doceniona i uznana przez Naczelnika ZHP, władze miasta Chorzowa, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Chorzowie oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego.

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa powierzonych naszej opiece dzieci i młodzieży oraz dbając o wzbogacenie i zwiększenie naszej oferty programowej podpisaliśmy porozumienia między innymi z:

 • Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
 • Prezesem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Prezesem Oddziału Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji,
 • Dyrektorem Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach,
 • Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
 • Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Komendantem Wojewódzkim Ochotniczych Hufców Pracy,
 • Przewodniczącym Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego,
 • Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach,
 • Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Różnorodność podejmowanych zadań, szeroki teren działania i spora liczba harcerzy sprawia, że Śląska Chorągiew ZHP jest znaczącą organizacją społeczną regionu.

 

PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI NA LATA 2014-2018 do pobrania