REGULAMIN HARCERSKIEGO INTERNETU

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Słowniczek:
 • Administrator – osoba lub grupa osób przydzielająca konta użytkownikom, nadająca uprawnienia i zarządzająca systemem elektronicznym w imieniu GK ZHP.
 • osoba korzystająca – użytkownik systemu elektronicznego posiadający przyznane uprawnienia. W przypadku osób małoletnich Administrator może w każdej chwili zażądać udostępnienia w formie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na użytkowanie konta poczty elektronicznej.
 • jednostka działająca poniżej szczebla hufca: jednostka ZHP, która w typowej sytuacji działa w hufcu: gromada, drużyna, krąg, klub specjalnościowy, szczep, związek drużyn i inne jednostki działające na ich zasadach, a także bazy obozowe, stanice itp., niezależnie od faktycznego umiejscowienia danej jednostki w strukturze ZHP;
 • właściwy komendant:
 1. w przypadku jednostki: komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP, który ogłasza w rozkazie utworzenie danej jednostki;
 2. w przypadku członka ZHP: komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP kierujący jednostką, do której członek ma przydział służbowy bądź w której działa jednostka, do której członek ma przydział służbowy.

ZHP.PL:

Zasady delegacji subdomen w domenie ZHP.PL

 1. Zasady delegacji subdomen należy rozumieć jako zasady oddania w użytkowanie adresu internetowego w domenie ZHP.PL (*.zhp.pl)
 2. Subdomenę *.zhp.pl może uzyskać każdy hufiec i chorągiew. Istnieje także możliwość uzyskania takiej subdomeny na potrzeby organizacji ogólnopolskiej imprezy, zlotu czy innego przedsięwzięcia. O przyznaniu lub odebraniu subdomeny decyduje Główna Kwatera ZHP.
 3. Składnia subdomeny ma postać zhp.pl, np. stoleczna.zhp.pl, torun.zhp.pl, watra.zhp.pl
 4. Chorągwie posiadające domenę nazwachoragwi.zhp.pl nie mogą delegować subdomen typu: nazwachoragwi.zhp.pl oraz subdomen dla podstawowych jednostek typu: nazwadruzyny.nazwachoragwi.zhp.pl
 5. Hufce mogą delegować subdomeny dla jednostek działających poniżej szczebla hufca typu: nazwahufca.zhp.pl
 6. Subdomena *.zhp.pl może zostać uruchomiona poprzez:
 • delegację na zewnętrzne serwery DNS usługodawcy lub
 • wpis IN A w DNS – wskazujący serwer usługodawcy (realizacja na serwerach DNS ZHP).
 1. Dla subdomen *.zhp.pl nie są realizowane: forward domeny, ramka czy wpis IN CNAME.
 2. Wnioskujący o delegację subdomeny powinien dysponować usługą hostingową, która umożliwia uruchomienie subdomeny na serwerach usługodawcy.
 3. Warunkiem delegacji subdomeny *.zhp.pl jest spełnienie Minimów stron WWW w ZHP – określonych dla konkretnego wnioskodawcy w niniejszym regulaminie.
 4. Wnioski o delegację subdomeny należy wysyłać ze służbowych kont hufca/chorągwi.
 5. Po sprawdzeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje informację o jego pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu. Po pozytywnym rozpatrzeniu subdomena *.zhp.pl zostaje uruchomiona.
 6. Administrator może odmówić delegowania subdomeny w sytuacjach, gdy:
 • nazwa subdomeny jest już zarejestrowana,
 • w stosunku do wskazanej subdomeny prowadzone jest już postępowanie delegacyjne
 • wnioskodawca poda nieprawidłowe nazwy serwerów, nieprawidłową składnię nazwy subdomeny, nieistniejące nazwy serwerów, nieprawidłowy adres, nieprawidłowy adres IP – Administrator odmówi uruchomienia adresu do czasu wyjaśnienia,
 • subdomena może wskazywać na działania niezgodne z misją i Statutem ZHP.
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość skasowania uruchomionej subdomeny *.zhp.pl z powodu:
 • błędnej konfiguracji serwerów DNS,
 • niezastosowania się do Minimów stron www,
 • zagrożenia dla bezpieczeństwa odbiorcy (włamanie na strony, rozsyłanie wirusów, złośliwego kodu, itd.).
 1. O zamiarze usunięcia subdomeny *.zhp.pl Administrator informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni przed uruchomieniem procesu usunięcia.

Zasady zakładania, użytkowania i likwidacji kont pocztowych w domenie zhp.pl

 1. Konta poczty elektronicznej w domenie zhp.pl przeznaczone są dla:
 • władz naczelnych ZHP,
 • terenowych jednostek organizacyjnych ZHP (podstawowy adres e-mail dla chorągwi i hufca – nazwachorągwi@zhp.pl, nazwahufca@zhp.pl)
 • komórek organizacyjnych GK ZHP (adresy funkcyjne),
 • wydarzeń organizowanych przez szczebel centralny.
 1. Konta zakładane są i mogą być likwidowane na wniosek:
 • właściwego komendanta lub osoby upoważnionej w przypadku opisanym w punkcie 16.2)
 • szefa danej władzy naczelnej ZHP lub osoby upoważnionej w przypadku opisanym w punkcie 16. 1), 3) i 4).
 1. Adresy kont mają w pierwszej kolejności postać imię.nazwisko@zhp.pl. Jeśli dany adres jest już wykorzystywany na rzecz innej osoby, dopuszcza się założenie konta o adresie uwzględniającym drugie imię, inicjały itp.
 2. Adresy kont są dobierane indywidualnie, pod kątem czytelności, zwięzłości i łatwości zapamiętania adresu.
 3. Osoba korzystająca oświadcza, że:
 • zapoznała się z niniejszym dokumentem,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie informacji niezbędnych do prowadzenia konta.
 1. Osoba korzystająca jest zobowiązana do korzystania z przyznanego adresu mailowego
  do korespondencji innymi członkami ZHP oraz podmiotami zewnętrznymi w ramach pełnionej funkcji do której konto zostało przypisane.
 2. Osoba korzystająca jest zobowiązana do zachowania hasła w tajemnicy.
 3. Osoba korzystająca ma prawo korzystać z konta pocztowego w pełnym zakresie jego funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującym prawem, Statutem ZHP oraz normami społecznymi i obyczajowymi RP.
 4. Główna Kwatera ZHP zastrzega sobie prawo do:
 • zamykania kont pocztowych osób, które przestały pełnić daną funkcję,
 • blokowania kont pocztowych w przypadkach wykorzystywania ich w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem lub sprzecznym z misją i szeroko rozumianym interesem ZHP oraz w przypadku łamania obowiązującego prawa.

ZHP.NET.PL:

Zasady delegacji subdomen w domenie ZHP.NET.PL

 1. Zasady delegacji subdomen należy rozumieć jako zasady oddania w użytkowanie adresu internetowego *.zhp.net.pl
 2. Subdomenę *.zhp.net.pl może uzyskać każda jednostka ZHP działająca poniżej szczebla hufca.
  O przyznaniu lub odebraniu subdomeny decyduje Administrator.
 3. Składnia takiej subdomeny zawsze ma postać zhp.net.pl , np. 49dh.zhp.net.pl. Rekomenduje się używanie oficjalnych nazw jednostek organizacyjnych, a nie nazw zwyczajowych czy nieczytelnych na zewnątrz organizacji. Ostateczną decyzję o nazwie, po konsultacji z wnioskodawcą, zatwierdza Administrator.
 4. Warunkiem przyznania subdomeny *.zhp.net.pl jest spełnienie Minimów stron www określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Wnioski o delegację subdomeny, należy wysyłać ze służbowych kont hufca/chorągwi
  w domenie *.zhp.pl. Hufiec lub chorągiew wnioskuje w imieniu jednostki o delegację sub
 6. Subdomeny *.zhp.net.pl są przyznawane bezterminowo. Dwa razy do roku GK ZHP przeprowadzi weryfikację subdomen *.zhp.net.pl w celu uniknięcia zjawiska „martwych” adresów.
 7. Wraz z domeną jednostka może otrzymać skrzynkę pocztową w domenie @zhp.net.pl.
  Adres skrzynki pocztowej ma postać domena@zhp.net.pl, np. domenie bukowina.zhp.net.pl odpowiada adres bukowina@zhp.net.pl.
 8. Subomena *.zhp.net.pl może zostać uruchomiona poprzez:
 • delegację na zewnętrzne serwery DNS usługodawcy,
 • wpis IN A w DNS – wskazujący serwer usługodawcy (realizacja na serwerach DNS ZHP),
 • skonfigurowanie forwardu do zewnętrznego adresu (realizacja na serwerach DNS ZHP),
 • ramkę (realizacja na serwerach DNS ZHP),
 • wpis IN CNAME – wskazanie adresu (realizacja na serwerach DNS ZHP).
 1. Po sprawdzeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje informację o jego pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu. Po pozytywnym rozpatrzeniu subdomena *.zhp.net.pl zostaje uruchomiona.
 2. Administrator może odmówić delegowania subdomeny w sytuacjach, gdy:
 • nazwa subdomeny jest już zarejestrowana,
 • w stosunku do wskazanej subdomeny prowadzone jest już postępowanie delegacyjne,
 • wnioskodawca poda nieprawidłowe nazwy serwerów, nieprawidłową składnię nazwy subdomeny, nieistniejące nazwy serwerów, nieprawidłowy adres, nieprawidłowy adres IP – administrator odmówi uruchomienia adresu do czasu wyjaśnienia,
 • strona mająca znaleźć się pod adresem subdomeny nie spełnia Minimów stron WWW
  w ZHP.
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość skasowania uruchomionej subdomeny *.zhp.net.pl
  z powodu:
 • błędnej konfiguracji serwerów DNS,
 • niezastosowania się do Minimów stron www,
 • zagrożenia dla bezpieczeństwa odbiorcy (włamanie na strony, rozsyłanie wirusów, złośliwego kodu itd.),
 • podania nieprawidłowych danych wnioskodawcy.

Zasady zakładania, użytkowania i likwidacji kont pocztowych w domenie zhp.net.pl

 1. Konta poczty elektronicznej w domenie zhp.net.pl przeznaczone są dla:
 • wszystkich członków ZHP,
 • jednostek działających poniżej szczebla hufca.
 1. Konta zakładane są na wniosek osoby zainteresowanej po weryfikacji w systemie Ewidencja ZHP.
 2. Adresy kont zakładanych dla członków ZHP mają postać:
 • w pierwszej kolejności imię.nazwisko@zhp.net.pl,
 • jeśli dany adres jest już wykorzystywany na rzecz innej osoby, dopuszcza się założenie konta o adresie w postaci imię@zhp.net.pl,
 • jeśli pkt 1) i 2) zostały wykorzystane, dopuszcza się założenie konta o adresie uwzględniającym inicjał imienia, np. imię.i.nazwisko@zhp.net.pl,
 • jeśli pkt 1)-3) zostały wykorzystane, dopuszcza się założenie konta o adresie uwzględniającym oznaczenia cyfrowe, np. imię.nazwisko1@zhp.net.pl.
 1. Adresy kont zakładanych dla jednostek ZHP są dobierane indywidualnie, mając na uwadze czytelność, zwięzłość i łatwość zapamiętania adresu.
 2. Osoba korzystająca oświadcza, że:
 • zapoznała się z niniejszym dokumentem,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie informacji niezbędnych do prowadzenia konta.
 1. W sytuacji, w której osobą korzystającą jest małoletni poniżej 18 roku życia, Administrator może w każdej chwili zażądać od takiej osoby, w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni, pisemnego oświadczenia pochodzącego od przedstawiciela ustawowego małoletniego,
  z którego wynikać będzie zgoda na użytkowanie konta poczty elektronicznej. W przypadku nieprzedstawienia takiego oświadczenia, na żądanie Administratora, w terminie przez niego wyznaczonym, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do konta poczty elektronicznej.
 2. Osoba korzystająca jest zobowiązana do zachowania hasła w poufności i nieujawniania go osobom trzecim.
 3. Osoba korzystająca ma prawo używać z konta pocztowego w pełnym zakresie jej funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne ze Statutem ZHP, obowiązującym prawem oraz normami społecznymi i obyczajowymi RP.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 • zamykania kont pocztowych, które nie zostały aktywowane w ciągu 6 miesięcy oraz na których nie dokonano logowania przez ostatnie 12 miesięcy,
 • blokowania kont pocztowych w przypadkach wykorzystywania ich w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem lub sprzecznym z misją i szeroko rozumianym interesem ZHP.

MINIMA STRON WWW W ZHP:

 1. Wszystkie strony (serwisy, witryny itp.) internetowe jednostek organizacyjnych ZHP muszą spełniać wymagania niniejszych regulacji.
 2. Na każdej stronie WWW w widocznym miejscu musi znaleźć się logo ZHP umieszczone zgodnie z zasadami jego publikacji oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP.
 3. Wszelkie znaki ZHP należy umieszczać na stronach w sposób zgodny z Identyfikacją Wizualną ZHP.
 4. Nie wolno publikować treści niezgodnych z prawem, Statutem ZHP oraz z dobrymi obyczajami, treści o charakterze politycznym, a w tym w szczególności materiałów chronionych prawami autorskimi oraz danych osobowych, o ile osoba publikująca nie dysponuje przewidzianymi polskim prawem pozwoleniami.
 5. Strona powinna być poprawnie wyświetlana we wszystkich wiodących przeglądarkach oraz
  w przeglądarkach z wyłączoną obsługą JavaScript i nie wyposażonych w plugin Flash. Należy unikać odstępstw od standardów wyznaczanych przez W3C. Zaleca się, by ze strony można było korzystać na urządzeniach mobilnych.
 6. Informacje zawarte na stronie powinny być czytelne, napisane zgodnie z normami językowymi oraz znajdować się w miejscach pozwalających na łatwe i intuicyjne ich odszukanie.

MINIMA ZAWARTOŚCI SERWISÓW WWW JEDNOSTEK ZHP:

Zastęp, patrol, drużyna, szczep

 1. Strony zastępów, patroli, drużyn, szczepów, kręgów, związków drużyn, klubów specjalnościowych itp. jednostek ZHP działających zazwyczaj w hufcach muszą zawierać m.in. następujące elementy:
 • pełna nazwa organizacji – “Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy “ZHP” (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej),
 • pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej,
 • logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP,
 • imię nazwisko, stopień prowadzącego jednostkę,
 • miejsce działania (np. szkoła), adres, telefon,
 • osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu,
 • aktywny kontakt e-mail.

Hufce

 1. Strony hufców ZHP muszą zawierać m.in. następujące elementy:
 • pełna nazwa organizacji – “Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy “ZHP” (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej),
 • pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej,
 • miejsce działania, miasto, gmina,
 • identyfikator ZHP jako aktywny odnośnik do strony głównej ZHP,
 • pełne dane teleadresowe w tym telefon, fax, e-mail,
 • dni i godziny otwarcia siedziby,
 • wykaz jednostek z osobami prowadzącymi (pełna nazwa jednostki, imię, nazwisko, stopień harcerski i instruktorski osoby prowadzącej),
 • władze (imię i nazwisko, stopień),
 • osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu,
 • aktywny kontakt e-mail w domenie PL lub ZHP.NET.PL,
 • adres URL w domenie ZHP,
 • dokumenty statutowe hufca (rozkazy, decyzje i dokumenty uchwalane przez władze hufca ZHP),
 • odnośnik do strony bip.zhp.pl.
 1. Zaleca się by strony hufców zawierały także m.in. następujące elementy:
 • NIP,
 • nr rachunku bankowego,
 • kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę z mediami,
 • informacje ogólne (ilość osób, zasięg terytorialny, ilość drużyn, od kiedy działa)
  o jednostce i jej bohaterze,
 • struktura zespołów i komisji hufca z namiarami e-mail do przynajmniej szefów tych zespołów,
 • program rozwoju hufca ZHP.

Chorągwie

 1. Strony chorągwi ZHP muszą zawierać m.in. następujące elementy:
 • pełna nazwę organizacji – “Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy “ZHP” (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej),
 • identyfikator ZHP jako aktywny odnośnik do strony głównej ZHP,
 • pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail,
 • dni i godziny otwarcia siedziby, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.),
 • wykaz hufców wraz z nazwiskami komendantów i odnośniki do stron hufców jeśli istnieją,
 • władze, kontakt mailowy do władz,
 • osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i namiary na nią,
 • osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu,
 • aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP.PL lub ZHP.NET.PL
 • adres URL w domenie ZHP,
 • REGON,
 • NIP,
 • nr rachunku bankowego,
 • dokumenty statutowe chorągwi (rozkazy, decyzje i dokumenty uchwalane przez władze chorągwi ZHP),
 • odnośnik do strony bip.zhp.pl.
 1. Zaleca się, by strony chorągwi zawierały także m.in. następujące elementy:
 • informacje ogólne (stan liczebny, zasięg terytorialny, ilość hufców i ich liczebność, od kiedy działa) o jednostce i jej bohaterze,
 • struktura zespołów i komisji chorągwi z namiarami e-mail do przynajmniej szefów tych zespołów.

Główna Kwatera

 1. Serwisy centralne są tworzone w oparciu o wspólny, centralny system CMS.
 2. Strona główna ZHP musi zawierać m.in. następujące elementy:
 • pełna nazwa organizacji – “Związek Harcerstwa Polskiego”,
 • logo ZHP,
 • pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail,
 • dni i godziny otwarcia siedziby GK, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.),
 • odnośniki do stron chorągwi i ośrodków centralnych,
 • władze z kontaktami mailowymi,
 • informacje dla mediów,
 • osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu,
 • aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.),
 • REGON,
 • NIP,
 • nr rachunku bankowego,
 • struktura z kontaktami e-mail,
 • odnośnik do strony bip.zhp.pl
 1. Serwisy tematyczne ZHP szczebla centralnego muszą zawierać m.in. następujące elementy:
 • pełna nazwę organizacji – “Związek Harcerstwa Polskiego” lub jej skrót literowy “ZHP”,
 • logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP,
 • osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu,

aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, itd.).