Informacje KRCh:

Dnia 09 października 2020r. (piątek) o godz. 17:00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbędzie się najbliższe posiedzenie plenarne Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej ZHP.



 1. Komisja rewizyjna chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi, odpowiedzialnym przed zjazdem chorągwi.
 2. Komisja rewizyjna chorągwi:
  • czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią rady chorągwi, budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok,
  • rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia, po zapoznaniu się z oceną pracy dokonaną przez radę chorągwi, ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi,
  • przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,
  • przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,
  • przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
  • wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.
 3. Komisja rewizyjna chorągwi liczy co najmniej 5 członków.