Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/klient.dhosting.pl/slaska3/strony_www/slaska_glowna/www3/stare/view1.php on line 3
O Chorągwi
1
2014-01-23

INFORMACJE OGÓLNE.

Chorągiew Śląska ZHP jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, działającą na terenie województwa śląskiego.

Zgodnie z danymi ze Spisu Harcerskiego z dnia 01.01.2014r. Chorągiew Śląska zrzesza 10. 244 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, seniorów i instruktorów z 34 hufców ZHP, które funkcjonują prawie we wszystkich większych miastach regionu. Teren działania Chorągwi obejmuje następujące regiony: śląski, małopolski, zagłębiowski, częstochowski oraz Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska ZHP: Oprócz zadań statutowych Chorągiew: Śląscy harcerze działają na rzecz regionu, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach społecznych, do których zaliczyć możemy między innymi: Chorągiew Śląska podejmowała się organizacji wielu zadań i przedsięwzięć programowych, do których zaliczyć możemy między innymi: Wiele razy harcerze i instruktorzy naszej Chorągwi zdawali egzamin z wykonanej służby Polsce i Bliźnim. Ostatni taki egzamin miał miejsce w dniu 28.01.2006 r. podczas ogromnej katastrofy, jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. Słowa „nieść chętną pomoc bliźnim ”, będące naszym życiowym drogowskazem, wiele druhen i druhów, bez chwili zastanowienia, przekształciło w czyny podejmując akcję ratowniczą oraz służbę wśród poszkodowanych. Ich ofiarna i bezinteresowna służba na rzecz ofiar i ich rodzin została doceniona i uznana przez Naczelnika ZHP, władze miasta Chorzowa, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Chorzowie oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego.

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa powierzonych naszej opiece dzieci i młodzieży oraz dbając o wzbogacenie i zwiększenie naszej oferty programowej podpisaliśmy porozumienia między innymi z: W czasie nadchodzącej kadencji obchodzić będziemy Jubileusz 100 – lecia powstania skautingu oraz 100 – lecia powstania harcerstwa na ziemiach polskich. Wyzwaniem niech będzie dla nas takie zaoferowanie naszych doświadczeń, aby tradycyjne i sprawdzone kanony wychowawcze przedstawić w atrakcyjnej formie przedsięwzięć programowych.

Różnorodność podejmowanych zadań, szeroki teren działania i spora liczba harcerzy sprawia, że Śląska Chorągiew ZHP jest znaczącą organizacją społeczną regionu.

Wykaz Władz
1
2015-06-16

KOMENDA CHORĄGWI
hm. Anna PETERKOKomendant Chorągwikomendant@slaska.zhp.pl
hm. Andrzej LICHOTA Skarbnik Chorągwiskarbnik@slaska.zhp.pl
hm. Aleksandra LECHOCKA Zastępczyni Komendanta Chorągwi ds. organizacyjnych i pracy z kadrą aleksandra.lechocka@slaska.zhp.pl
hm. Patrycja MAKARSKA - CHACHAJ Zastępczyni Komendanta Chorągwi ds. programowych patrycja.makarska.chachaj@slaska.zhp.pl
hm. Robert DUDA Zastępca Komendanta Chorągwi ds. logistycznych robert.duda@slaska.zhp.pl
hm. Zdzisław KONECKI Członek Komendy Chorągwi ds. współpracy z komendami hufców zdzislaw.konecki@zhp.net.pl
phm. Maciej PALKA Członek Komendy Chorągwi ds. wizerunku, Rzecznik Prasowy maciej.palka@slaska.zhp.pl
pwd. Anna MIERNIK Szef Biura, Pełnomocnik ds. zagranicznych anna.miernik@slaska.zhp.pl


RADA CHORĄGWI
hm. Maria KOTKIEWICZPrzewodniczącarada@slaska.zhp.pl
hm. WOJCIECH MARZECWiceprzewodniczący
hm. Jan BOCHENEKczłonek
hm. Jolanta DUDEKczłonek
hm. Sławomir GAJDAczłonek
hm. Tomasz HUKczłonek
hm. Arkadiusz KILczłonek
hm. Bronisław KWIATOŃczłonek
hm. Marzena MALINAczłonek
hm. Patryk STAWOWYczłonek
hm. Czesław SURMAczłonek


KOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI
hm. Jan PIECHACZEKPrzewodniczącyrewizyjna@slaska.zhp.pl
hm. Dominika NADOLNYWiceprzewodnicząca
hm. Andrzej ŻUREKWiceprzewodniczący
phm. Tomasz BUJARSKISekretarz
hm. Janusz SZLENKCzłonek Prezydium
hm. Teresa CEREMUGAczłonek
hm. Marcin JURKOWSKIczłonek
hm. Jacek PALKAczłonek
hm. Janusz POLAKczłonek
phm. Beata RESPONDEKczłonek
phm. Leon SUSKIczłonek
SĄD HARCERSKI CHORĄGWI
hm. Lesław GAJDAPrzewodniczącysad@slaska.zhp.pl
hm. Adam MALARZWiceprzewodniczący
hm. Joanna BUZDEREWICZsekretarz
hm. Leokadia BRZEZIŃSKAczłonek
hm. Bogdan GIZAczłonek
hm. Adam GRZESICZEKczłonek
hm. Andrzej JAŚNIOKczłonek
hm. Ewa KNEBEL członek
hm. Andrzej LAKSAczłonek


adam.malarz@rn.zhp.pl
RADA NACZELNA ZHP
hm. Sławomir GAJDA Członek RN slawomir.gajda@rn.zhp.pl
phm. Mariusz MACIÓWCzłonek RNmariusz.maciow@rn.zhp.pl
hm. Adam MALARZCzłonek RN


CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA ZHP
hm. Anna PIEKARZ Przewodnicząca CKRanna.piekarz@ckr.zhp.pl


NACZELNY SĄD HARCERSKI ZHP
hm. Artur ZIĘBAWiceprzewodniczący NSH
test
4
2007-09-12

egwdgfasdgasd

Często zadawane pytania
2
2007-09-17

Druhny i Druhowie!
Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli macie jakieś nurtujące Was pytanie skierujcie je na adres: biuro@slaska.zhp.pl, a odpowiedź zamieścimy na stronie.


Czynne prawo wyborcze ma kadra, która posiada opłacone składki członkowskie.

Kadrę ZHP stanowią członkowie zwyczajni pełniący funkcje instruktorskie. Pełnienie funkcji w ZHP jest jedną z dróg rozwoju kadry i wymaga przeszkolenia. Dla pełnego rozwoju instruktorskiego niezbędne jest podejmowanie nowych zadań i funkcji.

Funkcjami instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to jest:
• funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz inne stałe funkcje związane z realizacją zadań statutowych powierzane w trybie mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP,
• funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru.
Funkcję instruktorską może pełnić instruktor. W uzasadnionych wypadkach komendant hufca może dopuścić do pełnienia funkcji instruktorskiej członka zwyczajnego nie będącego instruktorem, który ukończył 16 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje instruktorskie.

Instruktor - osoba, która ukończyła 16 lat. Instruktorem zostaje się po zdobyciu stopnia instruktorskiego i złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego, złożywszy uprzednio Przyrzeczenie Harcerskie.

Bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy opłacili składki członkowskie oraz mają zaliczoną służbę instruktorską, z następującymi zastrzeżeniami:
• w wyborach na funkcje skarbników bierne prawo wyborcze mają także pełnoletni członkowie zwyczajni ZHP nie będący instruktorami,
• w wyborach na funkcję komendanta chorągwi, Przewodniczącego ZHP, Naczelnika ZHP i członków sądów harcerskich bierne prawo wyborcze mają wyłącznie instruktorzy w stopniu harcmistrza,
• w wyborach do komisji rewizyjnych biernego prawa wyborczego nie mają instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w danej jednostce terenowej,
• członkami władz ZHP nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Dane Teleadresowe
1
2014-12-03

Adres

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Ślaskiej Chorągwi

Al. Korfantego 8,
40-004 Katowice

Telefon

+ 48 32 258 89 98, +48 32 258 89 97

Fax

+48 32 259 91 10

Poczta elektroniczna

biuro@slaska.zhp.pl

Strona Internetowa

http://slaska.zhp.pl

Biuro Komendy Chorągwi:

Komendant Chorągwi:

hm. Anna PETERKO komendant@slaska.zhp.pl

Skarbnik Chorągwi:

hm. Andrzej LICHOTA skarbnik@slaska.zhp.pl

Zastępca Komendanta ds. organizacyjnych i pracy z kadrą:

hm. Aleksandra LECHOCKA aleksandra.lechocka@slaska.zhp.pl

Zastępca Komendanta ds. logistycznych i wizerunku:


hm. Robert Duda
logistyka@slaska.zhp.pl

Zastępca Komendanta ds. programowych:


hm. Patrycja MAKARSKA - CHACHAJ

Członek Komendy ds. współpracy z komendami hufców


hm. Zdzisław KONECKI zdzislaw.konecki@zhp.net.pl


Członek Komendy ds. wizerunku, Rzecznik Prasowy


phm. Maciej PALKA maciej.palka@slaska.zhp.pl

Członek Komendy, Szef Biura


pwd. Anna MIERNIK anna.miernik@slaska.zhp.pl

Księgowość Chorągwi

pani Agnieszka Gramza - Główna Księgowa
hm. Elżbieta Bartosik – Księgowa
phm. Ewa Mościńska - Księgowa
pani Agnieszka Podwika – Księgowa

Bankowe konto podstawowe

PKO BP Katowice
nr 55 1020 2313 0000 3602 0019 6584

NIP

634 019 54 83

REGON

240572621

Krajowy Rejestr Sądowy

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Ślaska jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000 273051

Organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Śląska jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego

Dane do faktury VAT

ZHP Chorągiew Śląska
al. Korfantego 8,
40-004 Katowice
NIP 634 019 54 83
Historia ognia
2
2010-11-30

Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich.

Podobnie jak w latach ubiegłych ZHP podejmie akcję BŚP wspólnie z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom. Stało się to tradycją, że przekazując Światło harcerze korzystają z wigilijnych świec Caritas Polska.

Ogień w Chorągwi Śląskiej
2
2013-12-05

Betlejemskie Światło Pokoju harcerze Chorągwi Śląskiej przekażą mieszkańcom, instytucjom, władzom miast i powiatów. Główne uroczystości przekazania Ognia w hufcach odbywać się będą według poniższych informacji.

Dla mediów
2
2010-11-26

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym nr1, który można pobrać ze strony http://www.slaska.zhp.pl/czuwaj/aktualnosci/zjazd/2267


Na stronie znajduje się materiał dotyczący działalności Chorągwi Śląskiej http://www.slaska.zhp.pl/czuwaj/aktualnosci/zjazd/2266

Mapa serwisu
1
2006-09-14

Tymczasowy brak mapy serwisu. Zostanie ona utworzona w miarę możliwości jak najszybciej. Za niedogodności przepraszamy.

Zespół ds. Internetu Chorągwi Śląskiej ZHP

Tymczasowy brak strony
1
2006-09-14

Ta strona jest aktualnie nieaktywna. Postaramy się ją uruchomić w miarę możliwości jak najszybciej. Za niedogodności przepraszamy.

Zespół ds. Internetu Chorągwi Śląskiej ZHP

Organizacja Pożytku Publicznego
1
2006-09-14

Witamy w serwisie poświęconym zagadnieniom pożytku publicznego. Znajdziecie tu linki do ważnych i przydatnych stron oraz bieżące informacje.

1. "Liniowcy" znowu nie będą mogli odliczyć 1% ? Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 października 2005 wszedł w życie nowy wzór formularza PIT-36L do rozliczenia dochodów za 2005 rok przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z 19-procentowej liniowej stawki podatkowej. Nie ma w nim rubryki pozwalającej na odliczenie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
czytaj więcej...

2. Organizacje pożytku publicznego nie są zobowiązane do zgłaszania zbiorów danych darczyńców lub osób, którym udzielają pomocy, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tylko dlatego, że posiadają status OPP. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji, które posiadają zbiory danych osobowych wymagające zgłoszenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Działalność odpłatna i nieodpłatna Organizacji Pożytku Publicznego

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność statutowa organizacji (w części obejmującej działalność pożytku publicznego), za którą nie jest pobierane wynagrodzenie.

Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania wyżej wymienionych zadań należących do sfery zadań publicznych, prowadzona w ramach realizacji przez organizację pozarządową celów statutowych, za którą organizacja pobiera wynagrodzenie (tj. opłaty od osób korzystających z działalności organizacji). Jednak to wynagrodzenie, w odniesieniu do działalności danego rodzaju, nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. Należy przyjąć, że chodzi tu o koszty, które nie obejmują utrzymania struktur innych niż bezpośrednio związane z realizacją zadania.Kontakt
2
2006-09-18

Poczta Elektroniczna
ns@slaska.zhp.pl

Skład Zespołu
2
2015-03-07

Krzysztof Labus pwd. Krzysztof Labus "Limer" HR
- Kierownik Zespołu
Hufiec ZHP Ruda Śląska
krzysztof.labus@slaska.zhp.pl

» koordynacja działań Zespołu
» audyt/minima stron www
» moderator helpdesk.slaska.zhp.pl
» wykorzystanie usługi hostingowej
» bieżąca kontrola wykonania zleceń
Andrzej Zawalski hm. Andrzej "Puszek" Zawalski HR
Hufiec ZHP Sosnowiec
andrzej.zawalski@slaska.zhp.pl

» administrator slaska.zhp.pl
» moderator yt.slaska.zhp.pl
» administrator sosnowiec.zhp.pl


Mateusz Dąbrowski ćw. Mateusz Dąbrowski
Hufiec ZHP Jaworzno
mateusz.dabrowski@slaska.zhp.pl

» audyt/minima stron www
» helpdesk - wsparcie hufców

Agnieszka Hola pwd. Agnieszka Hola
Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej
agnieszka.hola@slaska.zhp.pl

» treść podstron Chorągwi Śląskiej
» administrator myszkow.zhp.pl
» administrator forum.slaska.zhp.pl

Marcin K0nieczny phm. Marcin "Baton" K0nieczny HR
Hufiec ZHP Dąbrowa Górnicza
marcin.konieczny@slaska.zhp.pl

» moderator foto, multimedia i dokumenty
» moderator śląskiej części regiony.zhp.pl
» administrator dabrowagornicza.zhp.plKontakt
2
2012-10-29

Informujemy, że podstawowym środkiem komunikacji z zespołem jest poczta elektroniczna lub system helpdesk. Na każdy list staramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin. Wszystkie zadania wynikające ze zleceń przesyłanych przez powyższy formularz rozdzielane są pomiędzy Zespół.

Grupa dyskusyjna hufcowych administratorów stron www:
admini-hufce@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/admini-hufce
Więcej o grupie...


Projekty
2
2006-09-17

projekty

Chorągwiana Platforma Hostingowa
2
2011-05-09

Witamy serdecznie na podstronie informującej o projekcie:
"Chorągwianej Platformy Hostingowej"
Mamy na celu zapewnienie jedności i spójności usług utrzymywania stron www hufców, jak i kont poczty elektronicznej.

Platforma została uruchomiona przy współpracy z HARCnet2, za co serdecznie dziękujemy ;-)

Specyfikacja Konta dla Hufca
Zgłoszenia - Obsługa:
helpdesk@slaska.zhp.pl

Ważne adresy:
Zarządzanie MySQL
Zarządzanie PostgreSQL
Poczta przez WWW
Wsparcie Stron Hufcowych
2
2008-02-18

Wykaz Hufców
Krzysztof Labus
krzysztof.labus@slaska.zhp.pl
Tomasz Jach
tomasz.jach@slaska.zhp.pl


Skład Referatu
2
2015-08-30

pwd. Patrycja NOWAK - patrycja.nowak@zhp.net.pl
hm. Joanna KOKKINOPOULOS
phm. Mariusz ZEMCZAK


Skład Referatu
2
2015-05-30

phm. Daria Galant HR - kierowniczka referatu
hm. Krystian Łaszewski HO
pwd. Marta Koszyka
pwd. Kamil Wojciechowski

Skład Referatu
2
2015-09-15

Obecnie Referat składa się z następujących członków:

pwd. Grzegorz Malcherczyk - kierownik Referatu
hufiec Chorzów

hm. Marta Kwiatkowska
hufiec Częstochowa

pwd. Urszula Przewoźniak
hufiec Beskidzki

pwd. Maciej Retyk
hufiec Jaworzno

pwd. Dominika Pachocka
Więcej informacji i (może) jakieś zdjęcia niebawem...

O 100-leciu harcerstwa
1
2010-01-30

leftTo kilka pokoleń, wiele zmian, pomysłów, idei. Setne urodziny to wielkie wydarzenie, również w życiu organizacji. To czas podsumowań, planów na przyszłość i stu życzeń pomyślanych przy zdmuchiwaniu stu świec na urodzinowym torcie.
W roku 2010 przypada setna rocznica przetłumaczenia przez Andrzeja Małkowskiego na język polski podręcznika Roberta Baden-Powella „Scouting for boys". Od tego czasu tysiące ludzi w całym kraju miało okazję żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
Poprzez obchody stulecia pokazywać będziemy unikatową wartość i dorobek harcerstwa. Realizować większe i mniejsze projekty. Starać się pokazać nasz harcerski udział w budowaniu lepszego świata.
W 2010 roku zaśpiewajmy razem 100 lat! Wspólnie upieczmy tort stulecia, na którym wypiszemy życzenia na przyszłość. Wspólnie zdmuchnijmy urodzinowe świeczki!

Wkrótce czekają nas dwie okrągłe rocznice: 90-lecie Związku Harcerstwa Polskiego i 100-lecie harcerstwa. W ramach przygotowań do obchodów 100-lecia harcerstwa:

* wzmocnimy wyrazistość wychowawczą ZHP,
* skupimy się na fundamentach harcerskiej idei i powrocie do korzeni - pracy nad sobą, braterstwie i służbie,
* podsumujemy dorobek i doświadczenia naszej organizacji, jej wkład i wpływ na życie społeczne,
* rozpoczniemy ogólnozwiązkową dyskusję na temat wytyczenia na nowo obszarów wyzwań społecznych, na które powinna odpowiedzieć działaniem nasza organizacja oraz na temat wyzwań wewnątrzorganizacyjnych, jakim chcemy sprostać. Głównym przedsięwzięciem programowym obchodów 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego jest Jubileuszowy Zlot 100-lecia Harcerstwa Polskiego w 2010 roku w Krakowie na którym nie zabraknie Harcerzy ze śląska.http://www.100lecie.zhp.pl

Komitet Honorowy Obchodów
1
2010-03-03

Krystyna Bochenek - Przewodnicząca Komitetu Honorowego
Marszałek Senatu RP
Roman Bańczyk - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
Dariusz Biel Śląski Komendant Wojewódzki Policji
Krystyna Doktorowicz - Dziekan Wydziału Radia i Telewizji
Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty
Kazimierz Górski - Prezydent Miasta Sosnowca
Małgorzata Handzlik - Poseł do Parlamentu Europejskiego
Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski
Marek Kopel- Prezydent Miasta Chorzów
Stanisław Korfanty- Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Andrzej Kotala - Prezes Zarządu WPKiW S.A.
Gabriela Lenartowicz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Ryszard Mach - Starosta Powiatu Zawierciańskiego
Jan Malicki- Dyrektor Biblioteki Śląskiej
Stanisław Nowak - Arcybiskup – Metropolita Częstochowski
Jan Olbrycht- Poseł do Parlamentu Europejskiego
Marek Pasek - Przedsiębiorca
Zbigniew Piątek - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Piotr Uszok- Prezydent Miasta Katowice
Janusz Woźniak - Przewodniczący Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
Jerzy Ziętek - Poseł na Sejm RP
Damian Zimoń - Arcybiskup – Metropolita Katowicki

Sztab organizacyjny
1
2010-01-30


hm. Andrzej Lichota - Szef sztabu
hm. Anna Peterko
hm. Ewa Cofała
hm. Robert Duda
hm. Aleksandra Lechocka
hm. Barbara Juskowiak
hm. Adrian Staroniek
hm. Anna Piekarz
phm. Bartłomiej Kolisko
phm. Michał Rzepka
phm. Paweł Siennicki
hm. Tadeusz Gwóźdź
hm. Czesław Straś
pwd. Maciej Palka
pwd. Krzysztof Cogiel
phm. Michał Sztoner
phm. Krystian Łukaszczyk
hm. Tomasz Huk

Działania na 100-lecie harcerstwa
1
2010-01-30


Olimpiada Wiedzy Harcerskiej

Gala Mistrzów Harcerstwa

Turniej Piłki Siatkowej

I Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Śląskiej

Festiwal Kultury Zuchowej

XLVIII Odrzański Spływ Wiosenny

Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę

Festiwal Kultury Harcerskiej

Objazdowe Kino Obozowe

Udział Chorągwi Śląskiej w Zlocie ZHP w Krakowie Dzień Śląski

Kalendarium książkowe Chorągwi Śląskiej

Rekonstrukcja Historyczna pod Wieżą Spadochronową

Święto Seniora

Płomyki pamięci

Jubileuszowy Sejmik Wędrowniczy

Konferencja naukowa „Harcerstwo na Śląsku wczoraj, dziś i jutro. 90 lat pierwszych drużyn harcerskich na Śląsku”.

Otwarcie Izby pamięci i tradycji Chorągwi Śląskiej ZHP

Betlejemskiego Świtało Pokoju

Modlitwa Harcerska na 100-leciePatronat medialny
1
2010-01-29

Czekamy na aktualizację.

Nominowani
1
2010-01-29

Czekamy na aktualizację.

Skład Referatu
2
2012-09-12

phm. Anna Szymańska - hufiec Ruda Śląska


Kontakt
2
2015-08-30

Referat Harcerski Śląskiej Chorągwi ZHP
al. Korfantego 8
40-004 KatowiceKontakt
2
2015-05-30

Poczta Elektroniczna
starszoharcerski@slaska.zhp.pl

Referat Starszoharcerski Śląskiej Chorągwi ZHP
al. Korfantego 8
40-004 Katowice


Skład Zespołu
2
2015-05-17

Zespół Pilota to grono instruktorów odpowiadających za realizację programu wodnego Chorągwi Śląskiej oraz program harców wodnych w drużynach. Na czele Zespołu stoi Pilot Chorągwi którego powołuje Komendant Chorągwi. Pilot wraz z Zespołem reprezentują interesy specjalności wodnej i żeglarskiej w Chorągwi i na zewnątrz, współpracują z kadrą Drużyn Wodnych oraz inicjują pracę na poziomie chorągwianym, w tym organizują chorągwiane akcje szkoleniowe związane ze szkoleniem kadr Drużyn Wodnych (szkolenie metodyczne i specjalnościowe). ZP prowadzi wizytację drużyn i realizację wymogów DWP/HDW/HDŻ. Pilot wraz z Zespołem dowodzą imprezami mobilizującymi śląskiego środowiska wodnego.

Pilot Chorągwi: phm. Robert Przybysławski j.s.m.
Odpowiada za całokształt pracy Zespołu. Wnioskuje do Komendanta Chorągwi o powołanie w skład ZP.

Główny Inspektor Drużyn: pwd. Krzysztof Popek j.s.m.
Zastępca Pilota Chorągwi. Wspólnie z pilotem odpowiada za wspieranie środowisk i rozwój specjalności wodnej w Chorągwi.

Przewodniczący HKE: phm. Robert Przybysławski j.s.m.
Kieruje pracą Harcerskiej Komisji Egzaminacyjnej - organu egzaminacyjnego prowadzącego egzaminy państwowe na stopnie żeglarskie na podstawie upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki. Odpowiada również za kursy i szkolenia specjalności wodnej w Chorągwi.

Programowiec: phm. Magdalena Szwarczewska j.s.m.
Odpowiada za program harców wodnych w Chorągwi, opracowuje nowe i aktualizuje już istniejące propozycje programowe dla śląskich środowisk wodnych.

Ochmistrz: phm. Karolina Walicka ż.j.
Zajmuje się stroną finansową ogółu działalności ZP.

Kwaterminstrz: HO Marek Soczyński j.s.m.
Odpowiada za zabezpieczenie techniczne imprez organizowanych przez ZP, oraz za sprzęt na stanie Zespołu.

HSI: sam. Magdalena Dziedzic ż.j.
Odpowiada za serwisy internetowe oraz galerię zdjęć specjalności wodnej Chorągwi. Tworzy wizualizację Zespołu Pilota. Zajmuje się relacją fotograficzną z imprez i wydarzeń. Zachęca także do wysyłania zdjęć z imprez wodniackich na jej adres mailowy podany w zakładce Kontakt

Zespół otwarty jest na wszystkich chętnych do współpracy. Jeżeli jesteś osobą ambitną, kreatywną, szukającą nowych wyzwań, zgłoś się do nas.Jury
1
2010-01-29

Czekamy na aktualizację.

Kontakt
2
2015-05-17

Poczta Elektroniczna
pilot@slaska.zhp.pl

Pilot Chorągwi Śląskiej phm. Robert Przybysławski j.s.m.: 516-256-609

Zastępca Pilota Chorągwi Ślaskiej pwd. Krzysztof Popek j.s.m.: 508-512-072

HSI sam. Magdalena Dziedzic ż.j.: mdziedzic4@gmail.com

Skład Zespołu
2
2012-11-30

Skład zespołu:
ks.phm. Piotr Larysz
-Duszpasterz Harcerzy Archidiecezji Katowickiej
- Hufiec Chorzów

H.O. Kamil Wojciechowski
Hufiec Ziemi Będzińskiej

pwd. Marzena Ginter
Hufiec Ruda Śląska

dh. Bogusława Pydyn
Hufiec Bytom
<

Założenia kampanii
2
2011-03-04

Założenia kampanii

Kalendarz imprez
2
2011-03-04

Kalendarz imprez

Komitet honorowy
2
2011-03-04

Komitet honorowy

Kontakt
2
2009-11-02

Komendant Gniazda Śląskiego - phm. Robert Duda: tel. 0605210412
robert.duda@slaska.zhp.pl
robertduda@poczta.fm

Biuro Chorągwi:tel. 32 258 69 96, 32 258 89 97

Kto może uczestniczyć?
2
2009-11-03

W sumie w zlocie udział ma wziąć 10.000 osób, w całym zlocie udział biorą harcerki i harcerze, harcerki starsze i harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy oraz instruktorki i instruktorzy. W niektórych elementach zlotu ponadto będą uczestniczyć zuchy, członkowie drużyn Nieprzetartego Szlaku i seniorzy, a także zaproszeni goście.

Harcerze, harcerze starsi, wędrownicy

Uczestnikami zlotu mogą być osoby w wieku od 10 do 25 lat, zorganizowane w 10-osobowe zastępy. Każdy zastęp musi mieć zastępowego, którym jest pełnoletni instruktor ZHP, a więc zastęp tworzy 1 zastępowy i 9 członków. Zastęp jest podstawową jednostką organizacyjną zlotu, m. in. członkowie zastępu razem uczestniczyć będą w zajęciach programowych.

4 zastępy utworzą jedną 40-osobową drużynę zlotową, na której czele stanie drużynowy – jeden z zastępowych, pełnoletni instruktor ZHP. Drużyny muszą wspólnie zrealizować zadania przedzlotowe, dlatego najlepiej gdyby wszyscy ich uczestnicy pochodzili z jednego środowiska – drużyny, szczepu, hufca. Dodatkowe informacje dotyczące formowania drużyn znajdziesz w zakładce „Jak się zgłosić”.

Harcerze, harcerze starsi i wędrownicy będą zakwaterowani w 17 gniazdach zgodnie z przynależnością do chorągwi. Przewidywana wielkości Gniazda Śląskiego to 1000-1500 osób.

Zuchy

Gniazdo zuchowe na zlocie ma liczyć około 1000 zuchów. Zuchy na zlocie będą podzielone na gromady pod opieką drużynowego i przybocznych.
Dokładne informacje dotyczące udziału w zlocie zuchów z naszej chorągwi podamy wkrótce.

Seniorzy

Informacje dotyczące udziału w zlocie seniorów z naszej chorągwi podamy wkrótce.

Skauci z zagranicy

Drużyny skautowe zaproszone przez polskie środowiska będą zakwaterowane na terenie gniazd chorągwianych, razem ze swoimi gospodarzami.Kontakt
2
2011-02-26Kontakt z zespołem Poczta Elektroniczna
duchowy@slaska.zhp.pl

Publikacja
2
2008-11-20

Już wkrótce zostanie powołany skład zespołu wychowania duchowego przy Śląskiej Chorągwi. Skład personalny będzie stanowił osoby duchowne i świeckie. Do ustalenia ostatecznego składu personalnego wszelkie zapytania w sprawie działalności referatu prosimy kierować pod adres obecnego Kierownika Referatu ks. phm. Piotra Larysza.

Kalendarz Imprez
22
2014-03-26Witamy w Wędrowniczym Kalendarzu. Postaramy się umieszczać tu informacje o rożnych ciekawych wydarzeniach dla Was właśnie.

Każdy kto posiada konto w kalendarzach google, lub domenie zhp.net.pl może podpiąć nasz kalendarz do swojego własnego i ustawić powiadomienia o pojawiających się wydarzeniach.

Oto adres potrzebny do dodania kalendarza:

https://www.google.com/calendar/ical/qmimcuhtjcqgmiqcgmein21g7o%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Jeśli chcesz zamieścić tu informacje o jakimś wydarzeniu pisz:
wedrowniczy@slaska.zhp.pl

Kontakt
2
2006-09-18

Poczta Elektroniczna
zagraniczny@slaska.zhp.pl

Skład Zespołu
2
2012-05-12

TADEUSZ GWÓŹDŹ hm. Tadeusz Gwóźdź
Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Zagranicznych
- tadeusz.gwozdz@slaska.zhp.pl -

- tel. 0 504 08 35 02 -


Kontakt
2
2006-09-18

Poczta Elektroniczna
monografia@slaska.zhp.pl

Skład Zespołu
2
2006-09-18

oczekujemy na aktualizacje danych w razie pytań proszę o kontakt internet@slaska.zhp.pl

Skład
2
2015-01-12

Skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich:
- hm. Aleksandra LECHOCKA - Hufiec Chorzów - Przewodnicząca
- hm. Ariana BEJMA – WOŹNICZKA - Hufiec Dąbrowa Górnicza
- hm. Irena KOWALICZEK - Hufiec Beskidzki
- hm. Marzena MALINA - Hufiec Czechowice Dziedzice
- hm. Iwona ORMAN - Hufiec Częstochowa
- hm. Jolanta WYSOCKA - Hufiec Ziemi Tarnogórskiej
- hm. Łukasz DOBOSZ - Hufiec Jaworzno
- hm. Wojciech FRANK - Hufiec Ruda Śląska
- hm. Marcin JURKOWSKI - Komenda Chorągwi
- hm. Tomasz RAWSKI - Hufiec Ziemi Gliwickiej

Kontakt
2
2006-09-18

Poczta Elektroniczna
ksi@slaska.zhp.pl

Kontakt
2
2013-12-10

Skarbnik Chorągwi
dh. Sabina Pawełczyk
skarbnik@slaska.zhp.pl

Rejestry VAT
vat@slaska.zhp.pl

Rejestry VAT
2
2012-11-12

Prosimy o przesłanie rejestrów VAT sprzedaży zwolnionej w formie elektronicznej na adres: vat@slaska.zhp.pl w możliwie najszybszym terminie, a w dniu rozliczenia w formie pisemnej.

Kontakt
2
2014-03-26

Poczta Elektroniczna:
wedrowniczy@slaska.zhp.pl

(skrzynkę obsługuje pwd. Maciej Retyk)

Adres:
Referat Wędrowniczy Ślaskiej CHorągwi ZHP
al. Korfantego 8
40-004 Katowice

Facebook:
KLIK!

Statystyki
2
2006-09-19

Hufców obsługiwanych Hostingowo

Minima Stron WWW w ZHP
2
2011-05-08

Zasady tworzenia stron internetowych przez jednostki organizacyjne ZHP.

Druhno, Druhu!
Troska o dobry wizerunek naszej Organizacji niech stanie się i Twoim udziałem. Wszyscy chcemy być postrzegani jako solidna organizacja, będąca wartościowym partnerem dla rodziców, szkoły, jak również dla organizacji samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. I choć najlepiej świadczą o nas czyny, to także nasze publikacje mają wpływ na całość tego, jak jesteśmy postrzegani. Potraktuj zatem poniższe regulacje jako wskazówki pomocne w budowaniu takiego wizerunku na jakim nam zależy.

 • Strony Internetowe – regulacje ogólne
  • Wszystkie strony (serwisy, witryny itp.) internetowe jednostek organizacyjnych ZHP muszą spełniać wymagania niniejszych regulacji.
  • Na każdej stronie WWW w widocznym miejscu musi znaleźć się logo ZHP umieszczone zgodnie z zasadami jego publikacji oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP.
  • Wszelkie znaki ZHP należy umieszczać na stronach w sposób, który precyzują zasady publikacji znaków ZHP.
  • Nie wolno publikować treści niezgodnych z prawem, niezgodnych z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz z dobrymi obyczajami, treści o charakterze politycznym, a w szczególności materiałów chronionych prawami autorskimi oraz danych osobowych o ile osoba publikująca nie dysponuje przewidzianych polskim prawem pozwoleń.
  • Zasady publikacji treści o charakterze reklamowym określa regulamin publikacji treści reklamowych w ZHP.
  • Strona powinna być poprawnie wyświetlana we wszystkich wiodących przeglądarkach oraz w przeglądarkach z wyłączoną obsługą JavaScript i nie wyposażonych w plugin Flash. Należy unikać odstępstw od standardów wyznaczanych przez W3C.
  • Informacje zawarte na stronie powinny być czytelne, napisane zgodnie z normami językowymi oraz znajdować się w miejscach pozwalających na łatwe i intuicyjne ich odszukanie.
 • Minima zawartości serwisów WWW jednostek ZHP
  • Zastęp, patrol, drużyna, szczep ... :
   • 1.1 WYMAGANE:
    • Pełna nazwę organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego" lub jej skrót literowy "ZHP" (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej)
    • Pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej
    • Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
    • Imię nazwisko, stopień prowadzącego jednostkę
    • Miejsce działania (np. szkoła), adres, telefon
    • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
    • Aktywny kontakt e-mail
  • Hufce:
   • 2.1 WYMAGANE:
    • Pełna nazwę organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego" lub jej skrót literowy "ZHP" (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej)
    • Pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej
    • Miejsce działania, miasto, gmina
    • Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
    • Pełne dane teleadresowe w tym telefon, fax, e-mail
    • Dni i godziny otwarcia siedziby
    • Wykaz jednostek z osobami prowadzącymi (pełna nazwa jednostki, imię, nazwisko, stopień harcerski i instruktorski osoby prowadzącej)
    • Władze (imię i nazwisko, stopień)
    • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
    • Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
    • Adres URL w domenie ZHP
   • 2.2 REKOMENDOWANE
    • NIP
    • nr konta
    • osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i namiary na nią.
    • informacje ogólne (ilość osob, zasięg terytorialny, ilość drużyn, od kiedy działa) o jednostce i jej bohaterze.
    • struktura zespołów i komisji hufca z namiarami e-mail do przynajmniej szefów tych zespołów
    • program hufca, strategia hufca
  • Chorągwie:
   • 3.1 WYMAGANE:
    • Pełna nazwę organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego" lub jej skrót literowy "ZHP" (pełna nazwa widoczna przynajmniej na stronie głównej)
    • Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
    • Pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail
    • Dni i godziny otwarcia siedziby, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.)
    • Wykaz hufców wraz z nazwiskami komendantów i odnośniki do stron hufców jeśli istnieją
    • Władze , kontakt mailowy do władz
    • Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i namiary na nią
    • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
    • Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
    • Adres URL w domenie ZHP
    • REGON
    • NIP
    • nr konta
   • 3.2 REKOMENDOWANE:
    • informacje ogólne (stan liczebny, zasięg terytorialny, ilość hufców i ich liczebność, od kiedy działa) o jednostce i jej bohaterze,
    • struktura zespołów i komisji chorągwi z namiarami e-mail do przynajmniej szefów tych zespołów,
    • program chorągwi, strategia chorągwi.
  • Główna Kwatera:
   • Indywidualnie ustalane z Zespołem ds. Internetu ze względu na różnorodność realizowanych przedsięwzięć, serwisy centralne są tworzone w oparciu o wspólny, centralny system CMS.
   • 4.1 Strona główna ZHP
    • Pełna nazwa organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego"
    • Logo ZHP
    • Pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail
    • Dni i godziny otwarcia siedziby GK, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.)
    • Odnośniki do stron chorągwi i ośrodków centralnych
    • Władze z kontaktami mailowymi
    • Informacje dla mediów
    • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
    • Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
    • REGON
    • NIP
    • nr konta
    • struktura z kontaktami e-mail
    • program Związku
   • 4.2 Strony tematyczne
    • Pełna nazwę organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego" lub jej skrót literowy "ZHP"
    • Logo ZHP oraz aktywny odnośnik do strony głównej ZHP
    • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
    • Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP (tj. domenie zhp.pl oraz innych domenach pozostających w dyspozycji ZHP jak np. zhp.edu.pl, czuwaj.pl, 1procent.pl itd.)
Uchwała GK ZHP nr 128/2008 z dnia 12 maja 2008 roku.

Grupa dyskusyjna adminów
35
2011-05-12

Drogi administratorze,
Celem grupy dyskusyjnej administratorów hufcowych jest wzajemne informowanie się i wymiana myśli dotycząca najważniejszych wydarzeń i działań, które mogą Ci pomóc prowadzić stronę hufca.

Wiadomości przesłane pod adres admini-hufce@googlegroups.com trafią do wszystkich użytkowników grupy (w zależności od ustawień danego użytkownika, do wszystkich adminów hufcowych Chorągwi).

Dobrym zwyczajem administratorów jest przekazanie informacji o grupie swojemu następcy. Jeżeli w przyszłości będziesz komuś przekazywać swoją funkcję, przekaż też tę informację nam, abyśmy mogli się skontaktować z nowym adminem.

Panel grupy znajduje się pod adresem: http://groups.google.com/group/admini-hufce/

Zasady delegacji domeny internetowej ZHP.pl
9
2008-06-09

REJESTRACJA DOMENY
 • Zasady delegacji domen należy rozumieć jako zasady oddania w użytkowanie adresu internetowego *.zhp.pl
 • Domenę *.zhp.pl może uzyskać każdy Hufiec i Chorągiew. Istnieje także możliwość uzyskania takiej domeny na potrzeby organizacji ogólnopolskiej imprezy, zlotu czy innego przedsięwzięcia. O przyznaniu lub odebraniu domeny decyduje Główna Kwatera ZHP, która w tym celu deleguje swoje kompetencje na zespół zarządzający domeną w imieniu Głównej Kwatery ZHP.
 • Składnia takiej domeny zawsze ma postać nazwa.zhp.pl np. stoleczna.zhp.pl, torun.zhp.pl, watra.zhp.pl.
 • Aby uzyskać domenę należy skontaktować się w formie listu elektronicznego (zachowana forma pisemna) do osoby/zespołu zarządzającego domeną w imieniu Głównej Kwatery ZHP.
 • Wnioski o delegację domeny, należy wysyłać ze służbowych kont w domenie @zhp.pl
 • We wniosku o delegację domeny muszą się znajdować co najmniej DWA działające serwery DNS - serwer primary (podstawowy) oraz secondary (zapasowy) - na które zostanie wydelegowana domena. Wnioskodawca powinien zawrzeć informację o tym iż jest uprawniony do używania tej składni domeny.
 • Po sprawdzeniu wniosku - wnioskodawca otrzymuje informację o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wnioskodawca jest zobowiązany zarejestrować domenę *.zhp.pl na swoich serwerach DNS.
 • Prawidłowo skonfigurowana strefa domeny na serwerach DNS - winna zawierać wpisy @IN NS - odnoszące się do serwerów DNS, @IN A - odnoszący się do strony WWW, @IN MX - wskazująca serwer pocztowy oraz wpis aliasujący adres strony z "www".
 • Po zarejestrowaniu domeny na swoich serwerach DNS - wnioskodawca informuje zespół zarządzający domeną o tym fakcie.
 • Zespół sprawdza poprawność rejestracji domeny na wskazanych serwerach DNS, jeśli są prawidłowe deleguje domenę.
ZMIANA DELEGACJI DOMENY
 • Zmiany delegacji domeny, która została już wcześniej wydelegowana na wskazane serwery DNS odbywa się na zasadach wspomnianych w punktach 4-10.
ZASTRZEŻENIA
 • Chorągwie posiadające domenę nazwachoragwi.zhp.pl nie może delegować subdomen typu: nazwahufca.nazwachoragwi.zhp.pl oraz subdomen dla podstawowych jednostek typu: nazwadruzyny.nazwachoragwi.zhp.pl
 • Hufce mogą delegować subdomeny dla podstawowych jednostek typu: nazwadruzyny.nazwahufca.zhp.pl
 • Przypadki gdy wnioskodawca wnioskuje jedynie o 'adres internetowy' czyli wpis IN A, bez obsługi poczty (IN MX) i DNS-ów (IN NS) są rozpatrywane indywidualnie.
ODMOWY DELEGACJI DOMENY
 • W sytuacjach gdy:
  • nazwa domeny jest już zarejestrowana,
  • w stosunku do wskazanej domeny prowadzone jest już postępowanie delegacyjne,
  • wnioskodawca poda nieprawidłowe nazwy serwerów, nieprawidłową składnię nazwy domeny, nieistniejące nazwy serwerów z wyjątkiem sytuacji gdy podana przez wnioskodawcę nazwa serwera stanowi nazwę w domenie, niepełne lub nie prawdziwe dane, nazwa domeny jest nazwą zastrzeżoną (z uwagi np. na nazwę hufca czy chorągwi), zespół zarządzający odmówi wydelegowania domeny, o czym poinformuje wnioskodawcę.
ODEBRANIE DELEGACJI DOMENY
 • Zespół zarządzający domeną w imieniu Głównej Kwatery ZHP - zastrzega sobie możliwość skasowania delegacji domeny *.zhp.pl na wcześniej wskazane serwery DNS z powodu:
  • błędnej konfiguracji serwerów DNS,
  • nie zastosowanie się do obowiązujących regulaminów,
  • w sytuacji kiedy domena stanowi jedynie alias dla innego adresu,
  • w sytuacji kiedy domena stanowi jedynie przekierowanie do innej strony lub serwera,
  • strona lub strony pod wskazaną domeną stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla odbiorcy (włamanie na strony, rozsyłanie wirusów, złośliwego kodu itd.),
  • podania nieprawidłowych danych wnioskodawcy.
INFORMACJE DODATKOWE
 • Czas propagacji domeny w sieci internet wynosi maksymalnie 72 godziny. To czas kiedy wydelegowana domena powinna być rozwiązywana na adresy IP - przez wszystkie serwery DNS na świecie.
Uchwała GK ZHP nr 128/2008 z dnia 12 maja 2008 roku.

Minima Stron WWW w ZHP - 2006
9
2008-06-09

Zasady tworzenia stron internetowych, publikacji treści oraz publikacji znaków ZHP przez jednostki organizacyjne ZHP

Druhno, Druhu
Troska o dobry wizerunek naszej Organizacji niech stanie się i Twoją troską. Wszyscy chcemy być postrzegani jako solidna organizacja, będąca wartościowym partnerem rodziców i szkoły, a także organizacji samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. I choć o nas najlepiej świadczą czyny to także nasze publikacje mają wpływ na całość tego jak jesteśmy postrzegani. Potraktuj zatem poniższe regulacje jako wskazówki pomocne w budowaniu takiego wizerunku na jakim nam zależy.

I. Strony Internetowe – regulacje ogólne

 1. Wszystkie strony (serwisy, witryny itp.) internetowe publikowane w domenach ZHP muszą spełniać wymagania niniejszych regulacji.
 2. Na każdej stronie WWW musi znaleźć się w widocznym miejscu logo ZHP umieszczone zgodnie z zasadami publikacji logo ZHP będące odnośnikiem do strony głównej ZHP.
 3. Wszelkie znaki ZHP należy umieszczać na stronach w sposób, który precyzują zasady publikacji znaków ZHP
 4. Nie wolno publikować treści niezgodnych z prawem, niezgodnych z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz z dobrymi obyczajami, treści o charakterze reklamowym, treści o charakterze politycznym, a w szczególności materiałów chronionych prawami autorskimi oraz danych osobowych o ile osoba publikująca nie dysponuje przewidzianych polskim prawem zgód.
 5. Zaleca się stosowanie niniejszych zasad do wszelkich stron internetowych jednostek organizacyjnych ZHP także publikowanych w innych domenach.

II. Minima zawartości serwisów WWW jednostek ZHP

1. Zastęp, patrol, drużyna, szczep ... :
1.1 WYMAGANE:

 • Pełna nazwę organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego" lub jej skrót literowy "ZHP"
 • Pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej
 • Logo ZHP będące odnośnikiem do strony głównej ZHP
 • Imię nazwisko, stopień prowadzącego jednostkę
 • Miejsce działania (np. szkoła), adres, telefon
 • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
 • Aktywny kontakt e-mail

2. Hufce:
2. 1 WYMAGANE:

 • Pełna nazwę organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego" lub jej skrót literowy "ZHP"
 • Pełna nazwa jednostki wraz z przydziałem do jednostki nadrzędnej
 • Miejsce działania, miasto, gmina
 • Logo ZHP będące odnośnikiem do strony głównej ZHP
 • Pełne dane teleadresowe w tym telefon, fax, e-mail
 • Dni i godziny otwarcia siedziby
 • Wykaz jednostek z osobami prowadzącymi (pełna nazwa jednostki, imię, nazwisko, stopień harcerski i instruktorski osoby prowadzącej)
 • Władze (imię i nazwisko, stopień)
 • Odnośnik do Statutu ZHP na stronach zhp.pl
 • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
 • Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP

2.2 REKOMENDOWANE:

 • NIP, nr konta
 • osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i namiary na nią.

3. Chorągwie:
3. 1 WYMAGANE:

 • Pełna nazwę organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego" lub jej skrót literowy "ZHP"
 • Logo ZHP będące odnośnikiem do strony głównej ZHP
 • Pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail
 • Dni i godziny otwarcia siedziby, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.)
 • Wykaz hufców wraz z nazwiskami komendantów i odnośniki do stron hufców jeśli istnieją
 • Władze
 • Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami i namiary na nią
 • Odnośnik do Statutu ZHP na stronach zhp.pl
 • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
 • Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP

3.1 REKOMENDOWANE:

 • REGON
 • NIP, nr konta

4. Główna Kwatera

 • Indywidualnie ustalane z Zespołem ds. Internetu ze względu na różnorodność realizowanych przedsięwzięć, serwisy centralne są tworzone w oparciu o wspólny, centralny system CMS.

4.1 Strona główna ZHP

 • Pełna nazwa organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego"
 • Logo ZHP
 • Pełne dane teleadresowe: w tym telefon, fax, e-mail
 • Dni i godziny otwarcia siedziby, godziny urzędowe władz (przyjęcia interesantów itd.)
 • Odnośniki do stron chorągwi i ośrodków centralnych
 • Władze
 • Informacje dla mediów
 • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
 • Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP lub inny elektroniczny

REKOMENDOWANE:

 • REGON
 • NIP, nr konta

4.2 Strony tematyczne

 • Pełna nazwę organizacji - "Związek Harcerstwa Polskiego" lub jej skrót literowy "ZHP"
 • Logo ZHP będące odnośnikiem do strony głównej ZHP
 • Osoby odpowiedzialne za zawartość merytoryczną i obsługę techniczną serwisu
 • Aktywny kontakt e-mail w domenie ZHP lub inny elektroniczny

III. Zasady publikacji treści

 • Osobą publikującą w rozumieniu regulaminu jest kierujący daną jednostką.
 • Serwisy ZHP służą do publikacji treści związanych z funkcjonowaniem ZHP - jego jednostek organizacyjnych. Tworzą wizerunek ZHP i są skierowane do szerokiego grona odbiorców.
 • Należy bezwzględnie zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w relacjonowaniu faktów w ich właściwym kontekście i bez zniekształceń.
 • Nie wolno rozpowszechniać informacji, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem publikujących, są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzić odbiorcę w błąd.
 • Należy bezwzględnie publikować sprostowania z własnej inicjatywy, gdy okazuje się, że podana informacja jest fałszywa bądź nieścisła.
 • Publikowane treści nie mogą być sprzeczne z treściami publikowanymi przez jednostki organizacyjne wyższego szczebla.
 • Należy oddzielać informacje od komentarza. Gdy publikujący wyraża własne oceny i opinie należy wyraźnie to sygnalizować odbiorcy. Wyrażone w komentarzu opinie nie mogą fałszować omawianych faktów.
 • Każda informacja (artykuł, aktualność...) publikowana na stronach ZHP musi być podpisana przez autora imieniem, nazwiskiem i informacją o przydziale służbowym.
 • Treści o charakterze reklamowym wolno publikować wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez WPI. Reklama i tekst sponsorowany po uzyskaniu zgody WPI powinny być wyraźnie oznaczone i oddzielone od innych tekstów. Uprawianie kryptoreklamy jest niedozwolone.
 • Nie wolno publikować treści będących plagiatem oraz wykorzystywać w całości bądź w części cudzej pracy dziennikarskiej, literackiej, artystycznej, naukowej lub innej i podawać jej za własną.
 • Nie wolno publikować zdjęć oraz innych materiałów bez zgody autora, oraz łamiących dobre obyczaje i normy etyczne.
 • Nie wolno publikować treści ośmieszających lub stawiających w złym świetle ZHP oraz idei harcerskich. Wyjątkiem są treści oparte na faktach i zaakceptowane przez WPI.
 • Treści publikowane na stronach ZHP powinny spełniać zasady pisowni ZHP określone w rozdziale V.

IV. Zasady publikacji znaków ZHP

 • Znaki ZHP mogą być używane przez wszystkie jednostki ZHP wyłącznie do celów statutowych.
 • Znaki "Logo ZHP" i znak krzyża harcerskiego z napisem "Czuwaj" są chronionymi prawem znakami towarowymi Związku Harcerstwa Polskiego.
 • Znaki ZHP należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem i oryginalnym wyglądem, przekształcanie, deformowanie jest niedopuszczalne.
 • Dozwolone jest tworzenie logo regionalnych z wykorzystaniem "Logo ZHP". Nowo utworzone znaki wymagają zgłoszenia i zatwierdzenia przez Wydział Promocji i Informacji GK ZHP.
 • Szczegółowe zasady używania znaków ZHP, w szczególności przez podmioty nie będące jednostkami ZHP, zostaną uregulowane odrębnym dokumentem.

V. Zasady pisowni w ZHP

1. PISOWNIA NAZW JEDNOSTEK ZHP

 • chorągiew, hufiec, związek drużyn, szczep piszemy z wielkiej litery, jeśli mowa o konkretnej jednostce, np. Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec ZHP Białystok
 • jeśli wymieniamy jednostki, słowa "chorągiew", "hufiec", "związek drużyn", "szczep" piszemy z małej litery, a nazwy z wielkiej, np. udział wzięły chorągwie: Mazowiecka, Warmińsko-Mazurska, Ziemi Lubuskiej

2. PISOWNIA NAZW WŁADZ ZHP

 • komisje rewizyjne, komisje stopni instruktorskich, sądy harcerskie - wielkimi literami, jeśli mowa o konkretnej władzy, np. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, Komisja Rewizyjna Chorągwi Krakowskiej ZHP, Sąd Harcerski Hufca ZHP Warszawa Żoliborz
 • jeśli w jakiejś treści - małymi literami, np. komisja rewizyjna stwierdziła uchybienia, powołano komisję stopni instruktorskich
 • skróty nazw władz piszemy zawsze wielkimi literami, np. KSI, SHH

3. PISOWNIA NAZW JEDNOSTEK GK ZHP I KOMISJI RN ZHP

 • wydziały GK ZHP - wielkimi literami wszystkie wyrazy poza przyimkami, np. Wydział Zuchowy GK ZHP, Wydział Badań i Analiz GK ZHP
 • zespoły, inspektoraty, komisje - małymi literami, np. zespół wychowania duchowego, inspektorat harcerskich drużyn jeździeckich, komisja ekonomiczna Rady Naczelnej
 • wyjątki: zespół Akcji Letniej i Zimowej, zespół Internetu, zespół Nieprzetartego Szlaku

4. PISOWNIA NAZW FUNKCJI

 • funkcje pełnione przez jedną osobę: jeśli bez nazwisk - wtedy z wielkiej litery, np. Przewodniczący ZHP powiedział..., Naczelnik ZHP uczestniczył w..., Prezydent RP..., jeśli z nazwiskami - wtedy z małej litery, np. przewodniczący ZHP hm. Wojciech Katner…, prezydent Aleksander Kwaśniewski…
 • pozostałe funkcje - zawsze z małej litery, np. drużynowy, szczepowy, namiestnik, kierownik - kierowniczka, zastępca kierownika, zastępczyni kierownika (nigdy zastępca, zastępczyni kierowniczki - nawet gdy funkcję tę pełni kobieta)

5. PISOWNIA SŁÓW ZJAZD, ZLOT, ZŁAZ, RAJD

 • jeśli mówimy o konkretnym (jest to nazwa) - wtedy z wielkiej litery, np. XXXII Zjazd ZHP, X Jubileuszowy Złaz Harcerskich Kręgów Seniorów, Rajd Świętokrzyski
 • w pozostałych przypadkach - z małej litery, np. na zjeździe przyjęto uchwałę, podczas złazu odbyło się uroczyste ognisko...

6. PISOWNIA NAZW PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH

 • wielkimi literami (z wyjątkiem przyimków), np. Betlejemskie Światło Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej, Ogólnopolska Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę
 • programy ZHP - słowo "program" małą literą, nazwa w cudzysłowie (pierwsze słowo z wielkiej litery, pozostałe z małej), np. program "Barwy przyszłości"

7. PISOWNIA NAZW INSTRUMENTÓW METODYCZNYCH

 • sprawności - z małej litery, w cudzysłowie, np. "kuchcik", strażak", chyba że jest to nazwa własna, np. "Janosik", "Kubuś Puchatek"
 • stopnie - z małej litery, np. ochotniczka-młodzik, harcerka orla-harcerz orli (przy myślnikach nie ma spacji)
 • znaki służb - z małej litery, bez cudzysłowu, np. znak służby dziecku
 • projekt - z małej litery, w cudzysłowie, np. projekt "Szczepowy dwutygodnik"

8. PISOWNIA NAZW ODZNAK, ODZNACZEŃ

 • brązowa (srebrna, złota) odznaka kadry kształcącej, ale skrót: OKK
 • Krzyż "Za Zasługi dla ZHP"
 • Honorowe Wyróżnienie "Niezawodnemu Przyjacielowi"
 • Złota (Srebrna) Honorowa Odznaka RPH

9. PISOWNIA NAZW OŚRODKÓW HARCERSKICH:

 • z wielkiej litery, w cudzysłowie: "Perkoz", "Głodówka" "Funka", ale: ośrodek na Głodówce (na polanie Głodówka), HCEE w Funce (nazwa miejscowości), w ośrodku w "Perkozie" (bo nie ma miejscowości Perkoz)

10. PISOWNIA TYTUŁÓW

 • uchwały władz - słowo "uchwała" z małej litery, np. przyjęto uchwałę w sprawie terminarza zjazdów hufców i chorągwi
 • tytuły uchwał piszemy w cudzysłowie, jeśli jest to nazwa dokumentu (pierwsze słowo z wielkiej litery, pozostałe z małej), np. przyjęto uchwałę w sprawie "Programu ekonomicznego ZHP na lata 2002-2007"
 • tytułu gazet, czasopism - w cudzysłowie, np. "Czuwaj", "Na tropie"
 • tytuły książek - kursywą, np. Antek Cwaniak

11. PISOWNIA PROŚBY O PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI

 • przy zwykłych adresach - pod adresem
 • przy adresach internetowych - na adres

12. PISOWNIA PRZYPISÓW

 • w kolejności: autor, tytuł (kursywą), miejsce i rok wydania, strona, np. S. Mirowski, Styl życia, Warszawa 1997, s. 38

13. PISOWNIA CYTATÓW

 • cytaty podajemy kursywą, a nie w cudzysłowach

14. ZNAKI INTERPUNKCYJNE

 • przy podpisach nie stawiamy znaku /-/
 • przy wyliczaniu możliwe są przecinki, średniki (wtedy kolejne punkty zaczynają się z małej litery), kropki (punkty zaczynają się z dużej litery) lub niestawianie żadnych znaków - byle konsekwentnie w całym tekście
 • przed znakami takimi jak przecinek, średnik, kropka, myślnik, dwukrupek i wielokropek nie piszemy spacji, a po nich – tak
 • pisząc tekst w nawiasach nie stawiamy spacji po jego otwarciu i przed jego zamknięciem, np. (tekst w nawiasie)
 • przy podwójnych nazwiskach piszemy łącznik (dywiz) bez spacji przed i po nim, np. Anita Regucka-Kwaśnik
 • wielokropek ma dokładnie trzy kropki

15. PODSTAWOWE ZASADY EDYCYJNE
Ogień w Chorągwi Śląskiej
57
2013-12-13

Betlejemskie Światło Pokoju harcerze Chorągwi Śląskiej przekażą mieszkańcom, instytucjom, władzom miast i powiatów. Główne uroczystości przekazania Światła w hufcach odbywać się będą według poniższych informacji.

W Hufcu Beskidzkim:
Oficjalne przekazanie Światła miastu odbędzie się 22 grudnia o 12.00 podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej
- 24.12.2013 od 10 do 16 zorganizowane będzie stoisko pod CH Gemini Park, gdzie mieszkańcy będą mogli odebrać Światło.

W Hufcu Chorzów:
Główne uroczystości przekazania:
- mieszkańcom: 22 grudnia - Kościół św. Jadwigi w Chorzowie podczas mszy św. o godzinie 11:30
- władzom Miasta Chorzów - podczas sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia o godzinie 9:00
- władzom Miasta Świętochłowice - podczas sesji Rady Miasta 19 grudnia o godzinie 12:00

W Hufcu Chrzanów:
- Oficjalne przekazanie Ognia nastąpi 22 grudnia w Kościołach, podczas Mszy Św.

W Hufcu Czechowice - Dziedzice:
- Oficjalne przekazanie Światła mieszkańcom Czechowic-Dziedzic, nastąpi 15 grudnia 2012r. w kościele NMP Wspomożenia Wiernych o godz. 10:00 podczas harcerskiej mszy.
- Władze miasta i gminy Czechowice-Dziedzice - Burmistrz 16 grudnia, Rada Miejska 17 grudnia.
- Władze miasta i starostwa powiatowego w Pszczynie otrzymają Światło 20 grudnia.
- Władze gminy Bestwina otrzymają Światło 20 grudnia.
22 grudnia w ramach Akcji „ROZPROSZENIE”, harcerze będą rozdawać Światło mieszkańcom miasta:
- Czechowice-Dziedzice – Centrum Handlowe „Stara Kablownia” – 10:00 – 16:00
- Pszczyna – Rynek Miejski – 9:00 – 18:00

W Hufcu Dąbrowa Górnicza:
Przekazanie mieszkańcom odbędzie się w niedzielę 22 grudnia w kościołach:
- Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej - DG Centrum
- Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa - DG Strzemieszyce Wielkie
- Podwyższenia Krzyża Świętego - Sławków

W Hufcu Ziemi Tyskiej:
- Oficjalne przekazanie Ognia odbędzie się 17 grudnia podczas sesji Rady Miasta
- przekazanie Ognia mieszkańcom nastąpi 23 grudnia o godzinie 18.00 na pl. Baczyńskiego w Tychach, gdzie zapłonie tradycyjne ognisko przy którym harcerze zapraszają do wspólnego kolędowania

W Hufcu Ziemi Wodzisławskiej:
- Oficjalne przekazanie Ognia odbędzie się 17 grudnia o godzinie 17.00 w Kościele w Marklowicach
O Komisji Rewizyjnej Chorągwi
48
2014-11-02

1. Komisja Rewizyjna Chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi, odpowiedzialnym przed Zjazdem Chorągwi. 2. Komisja Rewizyjna Chorągwi: - czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, - sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, - ocenia realizację programu rozwoju chorągwi, - przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski, - przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności, - corocznie przedstawia radzie chorągwi wnioski w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego chorągwi wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, - przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, - wykonuje zadania kontrolne zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP. - Komisja rewizyjna chorągwi liczy co najmniej 5 członków.

Zapal Znicz Pamięci
35
2012-10-19

LP.Nazwa miejscaMiejscowośćZgłaszający
1.Pomnik KatyńskiRybnikKH Ziemi Rybnickiej
2.Pomnik Powstańców ŚląskichRybnikKH Ziemi Rybnickiej
3.Pomnik ŻołnierzyRybnikKH Ziemi Rybnickiej
4.Mogiłą w Lasach Panewnickich w okolicach czerwonego i czarnego szlaku i ulicy gościnnej KatowiceZespół Internetuf
5.Mogiła na Cmentarzu w BogucicachKatowice
6.Wieża SpadochronowaKatowice
7.Pomnik na Katowickim Rynku oraz płytaKatowic
8.Miejsce pamięci w KsiążnicachKsiążenice (Czerwionka Leszczyny)15 DH Młode Wilki
9.KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚW. STANISŁAWA BM – TABLICA 20 NAZWISK UPAMIĘTNIAJĄCA HARCERKI I HARCERZY HUFCA CZELADZKIEGO, POLEGŁYCH W LATACH 1939-1945.CzeladźZHP Harcerski Krąg Seniorów
10.CMENTARZ PARAFIALNY UL. NOWOPOGOŃSKA – POMNIK KATYŃSKI.CzeladźZHP Harcerski Krąg Seniorów
11.PĘTLA TRAMWAJOWA UL. SZPITALNA – POMNIK PAMIĘCI ZWIĄZKU ORŁA BIAŁEGO, KTÓRZY ZGINĘLI W CZASIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ; POWSTANIE PAŃSTWA PODZIEMNEGO I SZARYCH SZEREGÓW.CzeladźZHP Harcerski Krąg Seniorów
12.POMNIK PRZY UL. KATOWICKIEJ – POŚWIĘCONY BOHATEROM POLEGŁYM W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH I WIĘZIENIACH HITLEROWSKICH ZA POLSKĘ, WOLNOŚĆ I LUD.CzeladźZHP Harcerski Krąg Seniorów
13.Pomnik Ofiar Walki o Wyzwolenia Narodowe i Społeczne Łaziska Górne.Łaziska GórneGromada Zuchowa Słonecznikowe Ludki Hufiec Ziemi Mikołowskiej
14.Tablica Pamiątkowa na budynku dawnej siedziby gestapo przy ul. Dworcowej 2, miejsce dokonywania tortur i morderstw w latach 1939 - 1945. Zginęli tam żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości oraz członkowie Młodzieżowych Organizacji Niepodległościowych.ŻywiecKH Żywiec
15.Pomnik znajdujący się na Starej Targowicy w Żywcu upamiętniający miejsce powieszenia przez Niemców 11 z 38 aresztowanych polaków w dniu 2 kwietnia 1942r.ŻywiecKH Żywiec
16.Tablica w Żywcu - Zabłociu upamiętniająca miejsce rozstrzelania przez hitlerowców 5 polaków w dniu 29 marca 1945r.ŻywiecKH Żywiec
17.pomnik na cmentarzu parafialnym Parafii Św. Jacka w Borze Zapolskim. Pomnik „DLA CIEBIE POLSKO I DLA TWEJ CHWAŁY” poległym w walce z okupantem i pomordowanym w latach 1939- 1945 Węglowice – Kłobuck (Wręczyca Wielka)28 Węglowicka Drużyna Harcerska „Poszukiwacze Przygód”
18.Pomnik Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu - Zawiercie, ul. SikorskiegoZawiercie KH Ziemi Zawierciańskiej
19.Pomnik Nieznanego Żołnierza na Placu Teodora Stosika w ZawierciuZawiercieKH Ziemi Zawierciańskiej
20.Mogiła powstańców położona przy tzw. drodze kolejowej w ZawierciuZawiercieKH Ziemi Zawierciańskiej
21.grób wspólny żołnierzy poległych podczas II Wojny Światowej w Będzinie (Góra Zamkowa)Będzin97 Zagłębiowska Drużyna Harcerska
22.Grób hm. Franciszka Urbańskiego, jednego z większych autorytetów harcerskich w Zagłębiu (cmentarz w Będzinie, Góra Zamkowa)Będzin97 Zagłębiowska Drużyna Harcerska
23.Grób hm. Józefa Pogody, patrona Domu Harcerza w Będzinie (Cmentarz w Grodźcu)Będzin97 Zagłębiowska Drużyna Harcerska
24.Pomnik upamiętniający spalenie synagogi i śmierć mieszkańców miasta wyznania mojżeszowego - skwer przed Zamkiem BędzińskimBędzin97 Zagłębiowska Drużyna Harcerska
25.Pomnik Poległym za wolną Polskę - Plac 3-go MajaBędzin97 Zagłębiowska Drużyna Harcerska
26.Pomnik Bohaterów Getta Będzińskiego - Plac Bohaterów Getta Będzińskiego, przylegający do ul. PodsiadłyBędzin97 Zagłębiowska Drużyna Harcerska
27.Pomnik Partyzantów zamordowanych przez hitlerowców w Jaworznie-JeziorkachJaworzno XIX Szczep Harcerski „Grodzisko”
28.Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w ZawierciuZawiercie KH ZHP Zawiercie
29.Tablica Pamiątkowa Organizacji "Płomień" w Zawierciu przy ul. KościuszkiZawiercieKH ZHP Zawiercie
30.Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w ŁazachZawiercieKH ZHP Zawiercie
31.na Placu Zwycięstwa w Kuźni RaciborskiejKuźnia Raciborska6 DH Miłośnicy Przyrody
32.pod Dębem Katyńskim w Kuźni RaciborskiejKuźnia Raciborska6 DH Miłośnicy Przyrody
33.Pomnik w sołectwie Grabowa Dąbrowa Górnicza Próbna Drużyna Harcerska „Mgła”
34.Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym Diecezji Sosnowickiej Dąbrowa Górnicza-Łęka Próbna Drużyna Harcerska „Mgła”
35.Tablica upamiętniająca działaczy społeczno-politycznych na Śląsku, poległych w latach II wojny światowej Chorzów111 załoga wędrownicza ZEFIR z 50 HDW
36.Grób na Cmentarzu we Wręczycy Wręczyca 7 Wręczycka Drużyna Harcerska „Kuźnica”
37.Grób Nieznanego żołnierza w lesie przy ul. Częstochowskiej Wręczyca7 Wręczycka Drużyna Harcerska „Kuźnica”
38.Płyta Pamiątkowa przy Domu Strażaka Wręczyca7 Wręczycka Drużyna Harcerska „Kuźnica”
39.Tablica pamiątkowa filii niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz ulica Ofiar Terroru Rydułtowy Krąg Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego
40.Pomnik pamięci żołnierzy na cmentarzu miejskim Rydułtowy Krąg Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego
41.Pomnik ulica Lipowa Rydułtowy Krąg Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego
42.Tablica upamiętniająca straconego w 1945 roku pilota-ulica Górnicza Rydułtowy Krąg Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego
43.Organistówka-miejsce zbombardowania 1945 roku mieszkańców Rydułtów ulica M. Kolbego Rydułtowy Krąg Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego
44.Pomnik zamordowanych jeńców wojennych-ulica Raciborska RydułtowyKrąg Rydułtowy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego
45.Pniowiec Tarnowskie Góry KH Ziemi Tarnogórskiej
46.Strzybnica Tarnowskie Góry KH Ziemi Tarnogórskiej
47.Grób nieznanego żołnierzaTarnowskie Góry KH Ziemi Tarnogórskiej
48.Pomnik mieszkańców Ziemi Myszkowskiej poległych w walkach z okupantem oraz zamordowanych w obozach kaźni podczas II Wojny ŚwiatowejMyszkówKH Ziemi Myszkowskiej
49.Miejsce Pamięci w Leszczynach, Czerwionka, PalowiceCzerwionka-Leszczyny KH Czerwionka-Leszczyny
50.Pomnik ofiar egzekucji „Pod Walką” Al. Jana Łyska CieszynKH Ziemi Cieszyńskiej
51.Stary cmentarz Żydowski ul. Hażlaska 39 Tablica pamiątkowa poświęcona zamordowanym skautom czechosłowackimCieszynKH Ziemi Cieszyńskiej
52.Cmentarz komunalny ul. Katowicka 34 Grób zbiorowy 81 osób Cieszyn KH Ziemi Cieszyńskiej
53.Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu poległych w pomordowanych w latach 1939-1845. Plac Wolności CieszynKH Ziemi Cieszyńskiej
54.Pomnik ku czci harcerek i harcerzy Podbeskidzia zamordowanych i poległych w II wojnie światowej. Plac LondzinaCieszynKH Ziemi Cieszyńskiej
55.Pomnik ku czci nauczycielom z terenu Świętochłowic poległych i zamordowanych w latach 1939-1945 ul. KatowickaChorzówII Szczep Harcerski SILESIA
56.Pomnik ku czci 24 poległych z parafii św. Józefa w Świętochłowicach ul. Komandra cmentarz parafialny ChorzówII Szczep Harcerski SILESIA
57.Mogiła Tytusa Jaszkowskiego, wybitnego działacza „Sokoła”, uczestnika Powstań Śląskich ul. Łagiewnicka cmentarz parafialnyChorzówII Szczep Harcerski SILESIA
58.Grób dr med. Antoniego Bukowego, uczestnika ruchu oporu w czasie II wojny światowej ul. Łagiewnicka cmentarz parafialnyChorzówII Szczep Harcerski SILESIA
59.Brama Obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Eintrachthutte ul. Wojska Polskiego ZgodaChorzówII Szczep Harcerski SILESIA
60.Ściana Pamięci upamiętnia ofiary obozu na Zgodzie, Cmentarz Luterański ul. Szpitalna 39ChorzówII Szczep Harcerski SILESIA
61.Pomnik ofiar obozu w Świętochłowicach-Zgodzie, Cmentarz przy ul. CmentarskaChorzówII Szczep Harcerski SILESIA
62.Tablica upamiętniająca miejsce pracy i śmierci więźniów podobozu KL Auschwitz-Birkenau na terenie „Zgody” w latach 1942-1945 ul. Wojska Polskiego 66Chorzów II Szczep Harcerski SILESIA
63.Grób Nieznanego Żołnierza-Cmentarz Parafialny ChrzanówChrzanówKH ZHP Chrzanów
64.Miejsce upamiętnienia powieszonych Żydów przez hitlerowskich okupantów ul. GrunwaldzkaChrzanówKH ZHP Chrzanów
65.Miejsce upamiętniające członków ruchu oporu AK ul. KadłubkaChrzanówKH ZHP Chrzanów
66. Dęby Katyńskie-tablica upamiętniająca poległych w Katyniu, Ostaszkowie ul. MickiewiczaChrzanówKH ZHP Chrzanów
67.Zbiorowa mogiła ludności cywilnej w ParzymiechachKłobuckParzymieska Drużyna Harcerska Hufiec Kłobuck
68.Zbiorowa mogiła żołnierzy w ParzymiechachKłobuckParzymieska Drużyna Harcerska Hufiec Kłobuck
69.Miejsce straceń Żydów w GrabarzachKłobuckParzymieska Drużyna Harcerska Hufiec Kłobuck
70.Cmentarz Parafialny w Mstowie-Mogiły żołnierzy września 1939Częstochowa (Mstów)34 Mstowska Gromada Zuchowa „Pomarańczowe wilczki”
71.Las w Jaskrowie-Mogiły ofiar terroru hitlerowskiego Częstochowa25 Mstowska Drużyna Harcerska „Piorun”
72. Cmentarz komunalny CieszynKH ZHP Cieszyn
73.Cmentarz żydowskiCieszynKH ZHP Cieszyn
74. Pomnik Ofiar Egzekucji „Pod Wałką” Al. Łyska CieszynKH ZHP Cieszyn
75.Miejsce stracenia harcerzy w Brzozowicach Piekarzy Śląskie12 DH „Bastion”
76.Pod pomnikiem upamiętniającym górników pomordowanych przez hitlerowców w KamieniuPiekary Śląskie12 DH „Bastion”
77.Pomnik Bohaterów Września na cmentarzu, upamiętniający bohaterskich żołnierzy poległych za ojczyznę we wrześniu 1939r.Kłobuck8 Gromada Zuchowa „Mali Podróżnicy”
78.Mogiła bohaterów drużyny, masowa. symboliczna mogiła z września 1939r. Między katowickim Zarzeczem, a PiotrowicamiMiędzy katowickim Zarzeczem, a Piotrowicami33 KDH KNIEJA im. Harcerzy Września 39
79.Pomniki zamordowanych przez hitlerowców na cmentarzu Parafii Świętej Rodziny w PankachKłobuck (Panki) 5 Drużyna Harcerska Słoneczni z Panek
18 Drużyna SH Młode Wilki z Panek
80.Koski-mogiła z II wojny światowejKłobuck5 Drużyna Harcerska Słoneczni z Panek
18 Drużyna SH Młode Wilki z Panek
81.Bagna-miejsce pamięci z II wojny światowejKłobuck5 Drużyna Harcerska Słoneczni z Panek
18 Drużyna SH Młode Wilki z Panek
82.Tablica pamiątkowa poświecona zamordowanemu księdzu w Dachau w 1942r. przy Kościele pw. Przenajświętszej Trójcy w PrzystajniKłobuck5 Drużyna Harcerska Słoneczni z Panek
18 Drużyna SH Młode Wilki z Panek
83.Pomnik Ofiarom Faszyzmu w Dąbrowie Narodowej Jaworzno (Dąbrowa Narodowa)IV Żółty Szczep Harcerski
84.Dęby Pamięci dla uhonorowania Ofiar Zbrodni Katyńskiej w 1940r.ZabrzeKH ZHP Zabrze
85.Pomnik Bohaterstwa Poległych w Bitwie o Monte Cassino Żołnierzy 2 Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech ZabrzeKH ZHP Zabrze
86.Pomnik Cześć Poległych w Powstaniach Śląskich oraz Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach KoncentracyjnychZabrzeKH ZHP Zabrze
87.Pomnik harcerzy BuchalikówRybnik (Gotartowice)KH ZHP Rybnik
88.Pomnik zamordowanej w obozach koncentracyjnychRybnik (Gotartowice) KH ZHP Rybnik
89.Pomnik Władysława Sebyły-był poetą i żołnierzemKłobuck10 GZ „Mali Przyrodnicy”
90.Obelisk-wzniesiony dla upamiętnienia wybuchu I powstanie śląskiego oraz 20 rocznicy najazdu hitlerowskiego na Polskę, tunel kolejowy przy ul. RaciborskiejRydułtowy11 WDH
91.Tablica Pamiątkowa-usytuowana przy ulicy Ofiar Terroru, ku czci ofiar filii Obozu OświęcimskiegoRydułtowy102 ADH
92. Pomnik na Cmentarzu Św. Jerzego-wzniesiony w 1949 r. dla uczczenia śmierci 5 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie kampanii wrześniowej Rydułtowy (Głożyny)29 WDH
93.Plac Pamięci Narodowej Częstochowa24 CDH „Warta”
94.Pomnik na cmentarzu św. Rocha Częstochowa24 CDH „Warta”
95.Grób Nieznanego ŻołnierzaCzęstochowa24 CDH „Warta”
96.Plac przed Archikatedrą-Tablica upamiętniająca poległych 3 i 4 września 1939r.Częstochowa24 CDH „Warta”
97.Ściana Getta Częstochowa24 CDH „Warta”
98.Secemin i BiechniówCzęstochowaDruh hm. Ryszard Ptak
99.Mogiła zbiorowa 13 ofiar terroru hitlerowskiego, cmentarz Św. Rocha, kwatera 16CzęstochowaPGZ „Wesołe Wiewiórki”
100.Symboliczny grób „Skrzydła Pamięci”CzęstochowaPGZ „Wesołe Wiewiórki”
101.Zbiorowa mogiła wojenna ofiar terroru hitlerowskiego poległych w 1939 roku oraz żołnierzy ruchu oporu z Armii Krajowej i Armii Ludowej poległych w 1944r. CzęstochowaPGZ „Wesołe Wiewiórki”
102.Grób Nieznanego Żołnierza Częstochowa (Kłomnice)35 CDH „Płomień”
103.Tablica Upamiętniająca Harcerzy 23 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego poległych jako żołnierze w czasie wojnyCzęstochowa (Kłomnice)35 CDH „Płomień”
104.Groby symboliczne- p. Kwiryn Śląski i p. Świątek aresztowani i zamordowani w 1944r.Częstochowa (Kłomnice)35 CDH „Płomień”
105.Lipicze-tablica upamiętniająca akcję rozbrojenia majątku ziemskiegoCzęstochowa35 CDH „Płomień”
106.Karczewice-tablica ufundowana przez Związek Kombatantów w Kłomnicach, tablica upamiętnia akcję rozbicia i rozbrojenia patrolu żandarmeriiCzęstochowa35 CDH „Płomień”
107.Garnek cmentarz-zbiorowy grób Partyzantów poległych w trakcie walk z Niemcami, grób ks. Józefa Barteckiego, który zginął w płonącym kościeleCzęstochowa35 CDH „Płomień”
108.Leśniczówka Antoniów-leśny grób żołnierza polskiego Jana OrtelaCzęstochowa35 CDH „Płomień”
109.Kajetanowice-grób upamiętniający szczególnie tragiczne wydarzenia Częstochowa35 CDH „Płomień”
110.Borowno-grób lotników strąconych nad WitkowicamiCzęstochowa35 CDH „Płomień”
111.Chorzenice-Dom Dziecka-tablica upamiętniająca wielu polskich patriotów zamordowanych przez gestapoCzęstochowa35 CDH „Płomień”
112.Kłomnice szkoła-tablica w hołdzie Partyzantom i Żołnierzom, byłym Uczniom szkoły podstawowejCzęstochowa35 CDH „Płomień”
113.Kłomnice Ul. Sądowa-tablica poświęcona zamordowanym przez okupantów niemieckich niewinnym mieszkańcom Dąbrowy ZielonejCzęstochowa35 CDH „Płomień”
114.Rudniki-obelisk poświęcony 20 ofiarom hitlerowskiego mordu 11 września 1942r.Częstochowa35 CDH „Płomień”
115.Dąbrowa Zielona-tablica upamiętniająca walkę 19-osobowej grup partyzantów pod dowództwem „Kruka”Częstochowa35 CDH „Płomień”
116.Cielętniki budynek byłej szkoły tablica upamiętniająca poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą Częstochowa35 CDH „Płomień”
117.Olbrachcice szkoła tablica upamiętniająca poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcąCzęstochowa35 CDH „Płomień”
118.Dąbrowa Zielona cmentarz-zbiorowe mogiły ludności poległej podczas II wojny światowejCzęstochowa35 CDH „Płomień”
119.Miejsce straceń-pomnik upamiętniający Bohaterów walk o wolność ojczyzny oraz pomordowanych w latach 1939-1944 OlsztynCzęstochowa 29 GZ „Mirowskie Chochliki”
120.Miejsce Pamięci na cmentarzu w Janowie i Miejsce straceń pod strażą pożarną w JanowieCzęstochowa36 GZ „Pluszowe Niedźwiadki”
121.Pomnik ku czci żołnierzy 27 pułku piechoty Legionów Polskich w latach 1917-1920 oraz poległych w walce o demokratyczną Polskę 1939-1944Częstochowa46 GZ „Leśne Ludki”
122.Miejsce Straceń w Olsztynie Częstochowa37 CDW „Pomarańczarnia”
123.Pomnik na Cmentarzu Komunalnym w Ruptawie ul. OkrzeiJastrzębie ZdrójKH ZHP Jastrzębie Zdrój
124.Pomnik ul. Zdrojowa w Parku ZdrojowymJastrzębie ZdrójKH ZHP Jastrzębie Zdrój
125.Pomnik na Bożej Górze PrawejJastrzębie ZdrójKH ZHP Jastrzębie Zdrój
126.Cmentarz Poobozowy Podłęże LasJaworznoII Pogodny Szczep Harcerski „Tormenta”
127.Pomnik poświęcony Ofiarom Hitleryzmu 1939-1945 –Osiedle Stałe JaworznoII Pogodny Szczep Harcerski „Tormenta”
128.Cmentarz Komunalny ul. PiekarskaBytomKH Bytom Kwatera Wojenna Bytom
129.Płyta informująca, iż na terenie Huty „E. Cedlera” w latach 1944-45 mieściła się filia obozu KL Auschwitz-BirkenauSosnowiec-Niwka29 SDH „Zwiadowcy” i 30 SGZ „Szyszkowe Bractwo”
130.Mogiła zbiorowa wojenna 300 Polaków lata II wojny światowej Pekin-cmentarzSosnowiec Pekin77 SDH „Odkrywcy”
131.Grób zbiorowy wojenny 26 żołnierzy Armii Czerwonej-pomnikSosnowiec-Ostrowy Górnicze85 SDH „Zorza”
132.Tablica na budynku, w którym w latach 1939-45 miało swoją siedzibę Gestapo, a w latach 1945-54 WUBP gdzie torturowano i mordowano PolakówKatowice19 DHS Żagwie z XII SH Manowce
133.Pomnik ku czci polskim więźniarkom i więźniom politycznym oraz wszystkich zamordowanych, zmarłych w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych na terenie Europy w latach II wojny światowej Katowice19 DHS Żagwie z XII SH Manowce
134.Pomnik-wojenny grób zbiorowy płk. Władysława Kiełbasy i pięciu nieznanych żołnierzy WP poległych w walce z Niemcami- cmentarz parafialny przy kościele św. WojciechaMikołówKH ZHP Mikołów
135.Wieża SpadochronowaChorzów137 KD „Watra” im. Obrońców Wieży Spadochronowej
136.Pomnik Harcerza w Katowicach oraz na katowickim rynkuChorzów137 KD „Watra” im. Obrońców Wieży Spadochronowej
137.Cmentarz przy parafii św. Ducha, Pomnik żołnierzy poległych 1939-1945Chorzów134 KDH „Batory”
138.Pomnik Żołnierzy poległych na cmentarzu św. JadwigiChorzówKurs zastępowych harcerskich 2012
139.Pomnik Hrabiego Redena ChorzówKurs zastępowych harcerskich 2012
140.Pomnik Harcerza w Chorzowie-Gałeczki oraz grób Powstańca ŚląskiegoChorzów105 KDH „Braterstwo Klonowego Liścia”
141.Pomnik Powstańca Śląskiego przy ul. KatowickiejChorzów103 KDH „Strażnicy Ognia”
142.Pomnik Poległych Żołnierzy 75 Pułku Piechoty przy jednostce wojskowejChorzów103 KDH „Strażnicy Ognia”
143.Pomnik Żołnierzy na starym cmentarzu Chorzów Batory 132 KDH „Feniks”
144.Mogiła Harcerzy na cmentarzu w Katowicach-PanewnikachKatowiceZespół Internetu
145.Pomnik ofiar faszyzmuMikołówZespół Internetu
146.Pomnik ku czci poległych w powstaniach śląskich i zamordowanych w obozach hitlerowskich w okresie II wojny światowejKatowice-GiszowiecXVI Szczep Harcerski "Giszowiec"
147.W lesie w Piotrowicach w pobliżu Szkoły PolicjiKatowice-Piotrowice68 KDH Katowice
148.Dąb katyński w Kuźni Raciborskiej posadzony ku pamięci płk. Hugona Majewskiego ur. 31.03.1891 r. w Wieruszowie zamordowanego strzałem w głowę przaz NKWD w lesie katyńskim w 1940rKuźnia RaciborskaKH Ziemi Raciborskiej
149.Pomniki upamiętniajacy śmierć druhów Skrzeka i Wójcika w Bytkowie (drzewo na którym zostali powieszeni)Siemianowice SląskieVII Szczep "Antidotum" Hufiec Siemianowice Śląskie
150.Pomnik Nieznanego Zołnierza na Placu WolnościSiemianowice ŚląskieVII Szczep "Antidotum" Hufiec Siemianowice Śląskie
151.Mogiła Powstańców Śląskich ul. ks. Klimka ŻoryKH Żory
152.Mogiła żołnierzy polskich z września 1939 r. (cmentarz przy ul. Osińskiej)ŻoryKH Żory
153.Zbiorowa mogiła więźniów oświęcimskich (cmentarz przy ul.Osińskiej)ŻoryKH Żory
154.Pomnik Bohaterów Poległych za Ojczyznę i Demokrację ul. ks. Klimka ŻoryKH Żory
155.Tablica pamiątkowa obozu "POLENLAGER 95" - ul. Męczenników OświęcimskichŻoryKH Żory
156.Pomnik upamiętniający rozstrzelanie uczestników marszu z OświęcimiaMikołówKH Mikołów


Terminarz Sprawozdań Hufców
35
2013-03-06

LP
Środa
6. 03.
8:00-16:00
Czwartek
7. 03.
8:00-16:00
Piątek
8. 03.
8:00-13:00
Poniedziałek
11. 03.
12:00-18:00
Wtorek
12. 03.
8:00-16:00
1.ChorzówWodzisław ŚląskiRóża WiatrówKłobuckDąbrowa Górnicza
2.TychyWęgierska GórkaSiemianowice ŚląskieLubliniecJastrzębie Zdrój
3.Kuźnia RaciborskaChrzanówRuda ŚląskaZabrzeSosnowiec
4.MikołówMysłowiceBielsko BiałaWisła WielkaCzechowice Dziedzice
5.BędzinJaworzno CieszynCzerwionka Leszczyny
6.GliwiceMyszków Piekary ŚląskieŻywiec
7.KatowiceTarnowskie Góry HOW PorajCzęstochowa
9. Żory


Sprawozdawczość OPP
35
2012-11-12

Sprawozdawczość OPP

1 Procent
35
2013-02-18

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2013 roku: