ostatnia aktualizacja: 15.06.2021r.

Stan zatwierdzen HAL 2021.xlsx
 

 

ZASADY ZATWIERDZANIA PLACÓWEK WYPOCZYNKU W CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ

ORGANIZATOR WYPOCZYNKU ZAPEWNIA:

– bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno- sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

– kadrę wychowawczą, którą stanowią: kierownik wypoczynku oraz wychowawcy;

– dostęp do opieki medycznej;

– program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

– żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594);

– bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779);

– bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i  ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7).

Zasady_zatwierdzania_hal_2021

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187):

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:

– szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:

– szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

– mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą:

– organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

– co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza:

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej:

– szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;

– oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

– mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;

– oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

W razie jakiegokolwiek wypadku na obozie należy bezwzględnie zawiadomić Komendę Chorągwi. Dyżur całodobowo pełni Ośrodek Harcerski w Chorzowie tel. 32  241 32 91

Dokumenty organizacyjne:

Formularz-zgloszenia-polkolonii

Formularz-zgloszenia-wypoczynku-1

Formularz-zgloszenia-wypoczynku-za-granica

Raport-przedobozowy

Zal. nr 4 Książka Komendanta formy HALiZ

Zal. nr 5 Raport poobozowy

Dokumenty dla kadry:

Zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie – krk

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie komendanta o zorganizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oświadczenie kierownika wypoczynku o zapewnieniu dostępu do opieki medycznej

Potwierdzenie świadczenia wolontariatu na rzecz ZHP

Potwierdzenie stopnia podharcmistrza

Potwierdzenie uprawnień wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Przykładowy wzór skierowania na badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych . 

Przykładowy wzór orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych

Dokumenty dla uczestnika:

karta_kwalifikacyjna_wzór_MEN –  wzór ten nie może być modyfikowany ani poszerzany

Warunki-uczestnictwa

Załącznik do Karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika

Załącznik do Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika

Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek

Dokumenty finansowe:

Dokumenty finansowe ze szkolenia HAL_2021

Regulaminy, instrukcje, inne przydatne

Instrukcja HALiZ na HAL 2021.

Instrukcja stacjonarne obozy pod namiotami 2020

Aneks do Instrukcji stacjonarne obozy pod namiotami

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Aneks do Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19

zgloszenie-zmiany-w-zgloszeniu-wypoczynku

upowaznienie-do-odbioru-dziecka

szablon-zgloszenia-obozu-do-strazy-pozarnej-policji-nadlesnictwa-gminy szablon-wniosku-o-miejsce-okazjolanie-wykorzystywane-do-ka–pieli

Protokół powypadkowy

dziennik-zajec-MEN

Kopia pliku rejestr-udzielonych-porad-medycznych-WZOR

ksiazka-kontroli_wzor_HALIZ

oswiadczenie_odbior-z-obozu_CZASOWE

oswiadczenie_odbior-z-obozu_STALE

Polecenie-przetwarzania-danych-osobowych-HALiZ

Rozporządzenie z 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 155/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci

Polityka ochrony dzieci w ZHP (Załącznik do Uchwały GK ZHP nr 155/2016)

Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki wypoczynku przez osobę inną niż opiekun prawny

Protokol-uzgodnien-w-zakresie-wzmocnienia-bezpieczenstwa-na-obozach-harcerskich-pod-namiotami