ostatnia aktualizacja: 18-05-2018

ZASADY ZATWIERDZANIA PLACÓWEK WYPOCZYNKU POD WZGLĘDEM PROGRAMOWO _ WYPOCZYNKOWYM W CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ

ORGANIZATOR WYPOCZYNKU ZAPEWNIA:

– bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno- sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

– kadrę wychowawczą, którą stanowią: kierownik wypoczynku oraz wychowawcy;

– dostęp do opieki medycznej;

– program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

– żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594);

– bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779);

– bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i  ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7).

KADRA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA.

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

– nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

– ukończyła 18 lat;

– posiada co najmniej wykształcenie średnie;

– ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

Wyjątki od powyższej zasady:

– co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika;

– kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika.

 Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

– nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

– ukończyła 18 lat;

– posiada co najmniej wykształcenie średnie;

– ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

– posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:

– co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika

– kurs na kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza

– doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza

Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.

Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku.

W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci w oddziale przedszkola specjalnego, oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym odpowiednio w szkole podstawowej ogólnodostępnej, gimnazjum ogólnodostępnym lub szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, właściwej dla wieku tych uczestników:

– uczestników niesłyszących i słabo słyszących — od 6 do 8,

– uczestników niewidomych i słabo widzących — od 8 do 10,

– uczestników z chorobami przewlekłymi — od 10 do 16,

– uczestników z zaburzeniami psychicznymi — od 6 do 8,

– uczestników z niepełnosprawnością ruchową — od 8 do 12,

– uczestników z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim — od 10 do 16,

– uczestników z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym — od 6 do 8,

– uczestników z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi — od 2 do 4,

– uczestników niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania — od 10 do 16.

 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187):

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:

– szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

 

W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:

– szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,

– kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

 

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

– mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

 

W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą:

– organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

– co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

 

Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza:

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej:

– szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;

– oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

 

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym:

– mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;

– oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

 

Przepisy karne

– Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny.

– Tej samej karze podlega, ten kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.

 

TRYB ZATWIERDZANIA PLACÓWKI WYPOCZYNKU

Każdy organizator placówki wypoczynku jest zobowiązany do jej zatwierdzenia i terminowego rozliczenia.  Za terminowe zatwierdzenie i rozliczenie wszystkich placówek organizowanych przez hufiec i jego jednostki odpowiada Komendant Hufca i Komendant Obozu.

 Placówka będzie zatwierdzona po wcześniejszym uregulowaniu przez hufiec składek członkowskich.

WYPOCZYNEK  ZATWIERDZAMY W KOMENDZIE CHORĄGWI W KOLEJNOŚCI:

– na 30 dni przed – zatwierdzenie organizacyjne (zgoda Komendanta Chorągwi na wyjazd);

– na 7 dni przed – zatwierdzenie finansowe.

 

Do zatwierdzenia obozów / kolonii pod względem programowo – organizacyjnym  potrzebne są następujące dokumenty:

1.Formularz zgłoszenia wypoczynku właściwy dla danej formy podpisany przez komendanta  hufca – 2 egz.

2. Program (plan pracy) zatwierdzony przez komendanta hufca – 1 egz.

3. Kserokopia zaświadczeń uprawniających do podjęcia pracy w placówce w charakterze kierownika, wychowawcy i kadry medycznej, zaświadczenia o niekaralności, wyciąg z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – 1 egz.

4. Raport przedobozowy podpisany przez komendanta hufca 2 egz.

5. Dokument (umowa) określający zasady użytkowania obiektu (terenu) – 1 egz.

6. Umowy z innymi podmiotami lub jednostkami ZHP – zatwierdzone przed ich  podpisaniem przez Komendanta Chorągwi lub osobę przez niego upoważnioną – 1 egz.

7. Książeczkę ratownika dla obiektów z basenem lub kąpieliskiem – 1 egz.

8. Szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo – rekreacyjnych – 1 egz.

9. Kopię wydanej    opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej)  Państwowej Straży Pożarnej  , w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych – 1 egz.

10. Oświadczenie kierownika wypoczynku o zapewnieniu dostępu do opieki medycznej – 1 egz.

11. Oświadczenie komendanta obozu, że organizowana forma wypoczynku zostanie zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami – 1 egz.

12. Warunki uczestnictwa – 1 egz.

 

 

DANE KONTAKTOWE DO BIURA KOMENDY CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP

AL. KORFANTEGO 8

40-004 KATOWICE

tel.: 322588997, 2586996 fax: 322599110

e-mail: biuro@slaska.zhp.pl, slaska@zhp.pl

 

SZTAB HAL

  1. Aleksandra LECHOCKA – Szef sztabu tel. + 48 665 665 580
  2. Andrzej LICHOTA
  3. Robert DUDA
  4. Patrycja MAKARSKA
  5. Zdzisław KONECKI
  6. Anna MIERNIK
  7. Janusz KARAŚ
  8. pani Agnieszka GRAMZA
  9. pani Agnieszka PODWIKA
  10. druhna Sabina PAWEŁCZYK

Uwaga!

W razie jakiegokolwiek wypadku na obozie należy bezwzględnie zawiadomić Komendę Chorągwi. Dyżur całodobowo pełni Ośrodek Harcerski w Chorzowie tel. 32  241 32 91

Przydatne dokumenty:

Formularz zgłoszenia wypoczynku

Formularz zgłoszenia wypoczynku za granicą

Formularz zgłoszenia półkolonii

zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie – krk

Oświadczenie komendanta o zorganizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

Oświadczenie kierownika wypoczynku o zapewnieniu dostępu do opieki medycznej

Potwierdzenie świadczenia wolontariatu na rzecz ZHP

Potwierdzenie stopnia podharcmistrza

Potwierdzenie uprawnień wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Materiały finansowe ze szkolenia HAL-2017

Instrukcja sanitarna

Rozporządzenie z 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Zal. nr 1 Wzór Warunki uczestnictwa

Zal. nr 2 Wzór Raport przedobozowy

Zal. nr 4 Książka Komendanta formy HALiZ

Zal. nr 5 Raport poobozowy

Załącznik nr 9 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika

Załącznik nr 10 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika

Zal nr 11. Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek

Instrukcja Akcji Letniej i Zimowej GK – wersja finalna

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 155/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci

Polityka ochrony dzieci w ZHP (Załącznik do Uchwały GK ZHP nr 155/2016)

Upoważnienie do odbioru dziecka z placówki wypoczynku przez osobę inną niż opiekun prawny

Oświadczenie o niekaralności

Zestawienie_przepisów_regulujących_wypoczynek_stan_na 24.04.2018